Radość-Joy wciąż tańczy…

Blo­ka­dy i ogra­ni­cze­nia szcze­gól­nie doty­ka­ją życie polo­nij­ne — na par­kin­gu przed kościo­łem św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze roz­ma­wia­my z gru­pą osób z zespo­łu folk­lo­ry­stycz­ne­go Radość-Joy, któ­rzy w tych trud­nych cza­sach usi­łu­ją kon­ty­nu­ować jakąś for­mę działalności.