W sobot­nie popo­łu­dnie w Par­ku Pade­rew­skie­go nale­żą­cym do pla­ców­ki 114 Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej odbył się czwar­ty już Bieg Nie­pod­le­gło­ści orga­ni­zo­wa­ny przez Team Kana­da wspól­nie z Kon­su­la­tem RP i wspo­mnia­ną pla­ców­ką SWAP. Licz­ba uczest­ni­ków była ogra­ni­czo­na do 100 przez prze­pi­sy anty­co­vi­do­we. Impre­zę zaszczy­ci­ło wie­lu dostoj­nych gości w tym mini­ster edu­ka­cji Onta­rio Ste­phen Lec­ce, — wido­my znak zbli­ża­ją­cych się wybo­rów pro­win­cyj­nych. Repor­ter Goń­ca towa­rzy­szył uczest­ni­kom na tra­sie z Kamerą.