Sta­ti­stics Cana­da podał w pią­tek, że w stycz­niu gospo­dar­ka stra­ci­ła 213 000 miejsc pra­cy , a zatrud­nie­nie spa­dło do naj­niż­sze­go pozio­mu od sierp­nia ubie­głe­go roku, niwe­lu­jąc zyski osią­gnię­te jesienią.

Sto­pa bez­ro­bo­cia wzro­sła o 0,6 punk­tu pro­cen­to­we­go do 9,4 pro­cent, naj­wyż­szej od sierpnia.

Stra­ty były pra­wie wyłącz­nie skon­cen­tro­wa­ne w Onta­rio i Quebe­cu, a głów­nie w sek­to­rze sprze­da­ży deta­licz­nej, ponie­waż blo­ka­dy i ogra­ni­cze­nia zamknę­ły wie­le sklepów.

reklama

 

Stra­ty w stycz­niu spo­wo­do­wa­ły, że obec­nie mamy 858 300 miejsc pra­cy, czy­li 4,5 pro­cent mniej niż w lutym ubie­głe­go roku, tuż przed pierw­szą falą pan­de­mii COVID-19.

Sto­pa bez­ro­bo­cia wynio­sła­by 12% w stycz­niu, gdy­by Sta­ti­stics Cana­da uwzględ­ni­ło w swo­ich obli­cze­niach Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy chcie­li pra­co­wać, ale nie szu­ka­li pracy.

 

Leah Nord, star­szy dyrek­tor ds. stra­te­gii zatrud­nie­nia w Kana­dyj­skiej Izbie Han­dlo­wej, mówi, że piątkowy„niestety ponu­ry” raport o zatrud­nie­niu wska­zu­je na potrze­bę zna­le­zie­nia nowe­go spo­so­bu radze­nia sobie z pandemią.

„Po pro­stu nie może­my sobie pozwo­lić cze­kać do cza­su przy­by­cia szcze­pio­nek” — mówi.

„Potrze­bu­je­my nowych stra­te­gii zarzą­dza­nia pan­de­mią. Kosz­ty eko­no­micz­ne mogą trwa­le zaszko­dzić gospo­dar­ce Kana­dy i zmie­nić struk­tu­ral­nie  rynek pra­cy w spo­sób, któ­ry może nie być łatwy do napra­wie­nia”. — ostrzega