Krót­ki komen­tarz Andrze­ja Kumo­ra — sank­cje ame­ry­kań­skie dzia­ła­ją prze­ciw­ko USA zwal­nia­jąc prze­strzeń gospo­dar­czą i han­dlo­wą dla ich kon­ku­ren­tów. W dzi­siej­szym świe­cie groź­ba ame­ry­kań­skich sank­cji zaczy­na być bezzębna