Obcho­dy rocz­ni­cy zdo­by­cia Mon­te Cas­si­no — Kanada

W par­ku Pade­rew­skie­go w Vau­ghan na pół­noc od Toron­to w nie­dzie­lę 30 maja odby­ły się obcho­dy 77 rocz­ni­cy zdo­by­cia Mon­te Cas­si­no, obcho­dy obec­no­ścią swo­ją zaszczy­cił uczest­nik kam­pa­nii wło­skiej kawa­ler orde­ru Vir­tu­ti Mili­ta­ri 97-let­ni Zdzi­sław Gon­dek. Obec­ni byli rów­nież atta­che obro­ny RP w Otta­wie kmdr Krzysz­tof Ksią­żek, kon­sul gene­ral­ny RP w Toron­to Krzysz­tof Grzel­czyk, Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej repre­zen­to­wał prze­wod­ni­czą­cy Oddzia­łu KPK w Toron­to Bar­tło­miej Habrow­ski, obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych w tym Związ­ku Pola­ków w Kana­dzie, Rodzi­ny Radia Mary­ja, Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go, Gospo­da­rzy repre­zen­to­wał Komen­dant Pla­ców­ki 114 Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej w Toron­to Adam Dawi­dek, a cere­mo­nię przed Pomni­kiem Żoł­nie­rzy II Kor­pu­su pro­wa­dzi­ła Anna Weron. Pogo­da dopi­sa­ła i mimo ogra­ni­czeń narzu­co­nych przez wła­dze w związ­ku z pan­de­mią tra­dy­cji sta­ło się zadość.