Fot. FLCKR Tyler Merbler American Empire

Rzecz­nik Depar­ta­men­tu Sta­nu powie­dział, że USA uważ­nie obser­wu­ją sytu­ację w związ­ku z posta­wie­niem zarzu­tów kar­nych wobec pro­abor­cyj­nej akty­wist­ki, Mar­ty Lem­part, uzna­jąc to za „ogra­ni­cza­nie prze­strze­ni dla spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w Pol­sce”. Waszyng­ton ma jed­nak „szer­sze obawy”.

To już kolej­ne, kry­tycz­ne wypo­wie­dzi nt. Pol­ski w ostat­nim cza­sie ze stro­ny USA.

Wczwar­tek pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej rzecz­nik Depar­ta­ment Sta­nu USA, Ned Pri­ce, został zapy­ta­ny m.in. o spra­wy doty­czą­ce Pol­ski. Dzien­ni­karz popro­sił go o sko­men­to­wa­nie zarzu­tów dla Mar­ty Lem­part, pro­abor­cyj­nej akty­wist­ki i lider­ki „Straj­ku Kobiet”, jak rów­nież pla­nów pol­skie­go rzą­du doty­czą­cych wpro­wa­dze­nia tzw. podat­ku od reklam. Ta dru­ga kwe­stia wywo­ła­ła w śro­dę pro­test zna­czą­cej czę­ści mediów, w tym głów­nych, pry­wat­nych sta­cji tele­wi­zyj­nych i radio­wych oraz gazet i ser­wi­sów internetowych.

Reklama

– Jeśli cho­dzi o te zarzu­ty, to jeste­śmy ich świa­do­mi, jeśli cho­dzi o zarzu­ty wobec Mar­ty Lem­part. Obser­wu­je­my sytu­ację bar­dzo uważ­nie – powie­dział rzecz­nik Depar­ta­men­tu Stanu.

– Pro­mo­wa­nie, wspie­ra­nie i obro­na wol­no­ści sło­wa, pra­wa do poko­jo­wych pro­te­stów i nie­za­leż­no­ści sądow­nic­twa są klu­czo­we dla każ­dej demo­kra­cji – zaznaczył.

– Oczy­wi­ście, te zarzu­ty są czę­ścią ogra­ni­cza­nia prze­strze­ni dla spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w Pol­sce, więc mamy szer­sze oba­wy, w tym doty­czą­ce tzw. podat­ku od mediów – stwier­dził. Pri­ce dodał, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne będą wspie­rać nie­za­leż­ność i róż­no­rod­ność mediów i opi­nii, uzna­jąc to za nie­zbęd­ny żywej demo­kra­cji.

Wcze­śniej wyso­ka ran­gą urzęd­nicz­ka Depar­ta­men­tu Sta­nu i p.o. amba­sa­do­ra USA w Pol­sce skry­ty­ko­wa­li wyrok pol­skie­go sądu, naka­zu­ją­cy Engel­king i Gra­bow­skie­mu, auto­rom książ­ki „Dalej jest noc”, prze­pro­sze­nie krew­nej Pola­ka, któ­re­go nie­słusz­nie oskar­ży­li o wyda­wa­nie Żydów w cza­sie II woj­ny światowej.