Rozpoczynamy z popiołem na głowach

Mimo ogra­ni­czeń covi­do­wych w Śro­dę Popiel­co­wą tra­dy­cyj­nie gro­ma­dzi­li się przy pol­skich para­fiach ludzie, aby roz­po­cząć Wiel­ki Post od posy­pa­nia gło­wy popio­łem. W Toron­to i Mis­sis­sau­dze obo­wią­zu­ją obec­nie ogra­ni­cze­nia, któ­re zabra­nia­ją odpra­wia­nia Mszy św. a w kościo­łach może prze­by­wać jedy­nie do 10 osób.

Gości­li­śmy z kame­rą w koście­le pol­skim św. Kazi­mie­rza przy uli­cy Ron­ce­sval­les w Toron­to, w sta­rej pol­skiej dziel­ni­cy i w koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze w naj­więk­szej pol­skiej para­fii poza gra­ni­ca­mi Kra­ju, gdzie posy­pa­nie głów popio­łem zor­ga­ni­zo­wa­ne było w sal­kach katechetycznych