Głów­ni leka­rze Toron­to i Regio­nu Peel  dwóch naj­więk­szych hot spo­tów COVID-19 w Onta­rio zaape­lo­wa­li do władz pro­win­cji o utrzy­ma­nie naka­zu pozo­sta­wa­nia w domu  i innych ogra­ni­czeń   przez kolej­ne dwa tygo­dnie do 9 marca

Ich zda­niem w obli­czu nowych muta­cji koro­na­wi­ru­sa koniecz­na jest zdwo­jo­na ostrożność

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła, że ​​nie pod­ję­to jesz­cze żad­nych decy­zji doty­czą­cych stop­nio­we­go ponow­ne­go otwie­ra­nia tzw hot-spo­tów, gdzie licz­ba pozy­tyw­nych wyni­ków testó na covid jest duża.

W śro­dę Onta­rio zgło­si­ło jedy­nie 847 nowych przy­pad­ków COVID-19  i 10  zgo­nów zwią­za­nych z wirusem.