Health Cana­da zatwier­dzi­ła sto­so­wa­nie szcze­pion­ki COVID-19 fir­my Astra­Ze­ne­ca, otwie­ra­jąc dro­gę dla milio­nów kolej­nych szcze­pień w Kanadzie.

Kana­dyj­scy eks­per­ci  od paź­dzier­ni­ka oce­nia­li szcze­pion­kę  Astra­Ze­ne­ca i Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go pod kątem bez­pie­czeń­stwa i sku­tecz­no­ści  w pią­tek rano ogło­si­li pozy­tyw­ną decyzję.

„Sku­tecz­ność szcze­pion­ki osza­co­wa­no na 62,1 pro­cent. Ogól­nie rzecz bio­rąc, nie ma żad­nych istot­nych obaw doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa, a szcze­pion­ka była dobrze tole­ro­wa­na przez uczest­ni­ków testów”.

Kana­da zapew­ni­ła sobie dostęp do 20 milio­nów dawek szcze­pion­ki AstraZeneca.

Nie­któ­re jurys­dyk­cje, zwłasz­cza Fran­cja, ogra­ni­czy­ły szcze­pion­kę do osób w wie­ku poni­żej 65 lat, pomi­mo nale­gań Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia, że ​​pro­dukt jest bez­piecz­ny i sku­tecz­ny dla wszyst­kich grup wiekowych.

Health Cana­da stwier­dzi­ła, że ​​nie ma bez­po­śred­nich obaw doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa osób powy­żej 65 roku życia.

 

Austra­lia, Unia Euro­pej­ska i Wiel­ka Bry­ta­nia — rów­nież zezwo­li­ły na szcze­pie­nia tą szczepionką