Bur­mi­strzo­wie Mis­sis­sau­ga, Bramp­ton i Cale­don połą­czy­li siły w celu szer­sze­go otwar­cia biz­ne­su i życia publicz­ne­go w regio­nie Peel, kie­dy w przy­szłym tygo­dniu skoń­czy się lockdown.

Bur­mi­strzo­wie, przy wspar­ciu rad­nych Peel, wezwa­li pre­mie­ra Onta­rio Douga For­da do prze­nie­sie­nia całe­go regio­nu do czer­wo­nej stre­fy ponow­ne­go otwar­cia COVID-19.

Plan jest uza­leż­nio­ny od zatwier­dze­nia przez głów­ne­go leka­rza Peel   dr Law­ren­ce Loh na pod­sta­wie korzyst­nej licz­by przy­pad­ków COVID i hospitalizacji.

Prze­cho­dząc do stre­fy czer­wo­nej,  region omi­nie bar­dziej restryk­cyj­ną sza­rą stre­fę, w któ­rej  się znaj­do­wał przez więk­szą część dru­giej fali pandemii.

Jeśli Peel prze­nie­sie się bez­po­śred­nio do czer­wo­nej stre­fy, ozna­cza­ło­by to, że więk­szość firm i restau­ra­cji będzie mogła się otwie­rać  z ogra­ni­czo­ną licz­bą miejsc, podob­nie jak siłow­nie i obiek­ty rekre­acyj­ne oraz  zwięk­szy­ło licz­bę osób, któ­re mogą gro­ma­dzić się w pomiesz­cze­niach do pię­ciu, a na świe­żym powie­trzu do 25 osób.

Obec­nie Peel, Toron­to i North Bay to jedy­ne obsza­ry pro­win­cji obję­te naka­zem pozo­sta­wa­nia w domu, któ­ry ma zostać znie­sio­ny do 9 marca.