Poli­cja nęka kato­li­ka za cyto­wa­nie katechizmu

Poli­cja pro­wa­dzi śledz­two w spra­wie kato­li­ka w związ­ku z zarzu­ta­mi, że popeł­nił on prze­stęp­stwo „nie­na­wi­ści”, pro­sząc kato­lic­ką radę szkol­ną, aby nie hono­ro­wa­ła „mie­sią­ca dumy” i nie wywie­sza­ła tęczo­wej fla­gi w kato­lic­kich szko­łach — czy­ta­my na stro­nach LifeSiteNews.

Fla­gi mają być wywie­szo­ne w 2021 roku.

Jody Mail­let,  powie­dział na posie­dze­niu Toron­to Catho­lic District Scho­ol Board (TCDSB) 4 mar­ca , że jest „zanie­po­ko­jo­ny” pro­po­zy­cją „uzna­nia lub uczcze­nia mie­sią­ca dumy gejow­skiej i wywie­sze­nia fla­gi gejow­skiej nad naszy­mi szko­ła­mi w Toronto”. . ”

„Sprze­ci­wiam się temu i pro­szę, aby­ście to zro­bi­li” — powie­dział Mail­let na regu­lar­nym posie­dze­niu komi­te­tu. „Powód jest pro­sty: ponie­waż duma gejow­ska nie jest zgod­na z wia­rą kato­lic­ką. Mamy ducho­wy i moral­ny obo­wią­zek zapew­nie­nia współ­czu­ją­ce­go, opie­kuń­cze­go i kocha­ją­ce­go kato­lic­kie­go śro­do­wi­ska w naszych szko­łach ”- powie­dział ojciec, któ­ry ma dwo­je dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do szko­ły TCDSB.

Następ­nie Mail­let zacy­to­wał to, cze­go Kościół kato­lic­ki naucza na temat homoseksualizmu.

W para­gra­fie 2357 Kate­chizm nazy­wa akty homo­sek­su­al­ne „wewnętrz­nie nie­upo­rząd­ko­wa­ny­mi”, doda­jąc, że „pod żad­nym pozo­rem nie moż­na ich zaaprobować”.

Mail­let powie­dział zarzą­do­wi, że w kato­lic­kich szko­łach nie ma miej­sca dla grup wspie­ra­ją­cych takie relacje.

Następ­nie powie­dział zarzą­do­wi, że para­graf 2359 Kate­chi­zmu „wska­zu­je dro­gę”, w jaki spo­sób szko­ły kato­lic­kie powin­ny trosz­czyć się o uczniów, któ­rzy doświad­cza­ją pocią­gu do osób tej samej płci. „Czy­stość, pano­wa­nie nad sobą, modli­twa i łaska sakra­men­tal­na — w zasa­dzie Eucha­ry­stia i cho­dze­nie do spo­wie­dzi” — powie­dział Maillet.

„To, cze­go nie chce­my, to wysy­ła­nie ucznia do grup lub orga­ni­za­cji, któ­re odwra­ca­ją się od nauk Chry­stu­sa i Jego Kościo­ła. Jeśli coś jest sprzecz­ne z naucza­niem Kościo­ła, ozna­cza to, że dusze są zagro­żo­ne ”- dodał.

Mail­let zakoń­czył swo­ją pre­zen­ta­cję, cytu­jąc ostrze­że­nie Jezu­sa z Ewan­ge­lii Mate­usza skie­ro­wa­ne do doro­słych, któ­rzy obra­ża­ją dzie­ci, powo­du­jąc ich upadek.

Akty­wi­ści LGBT natych­miast roz­po­czę­li inter­ne­to­wą kam­pa­nię prze­ciw­ko Mail­le­to­wi, oskar­ża­jąc go o „homo­fo­bię”. Wia­do­mo­ści z mediów spo­łecz­no­ścio­wych na Twit­te­rze ujaw­nia­ją, że skon­tak­to­wa­li się z poli­cją i popro­si­li o dochodzenie.

Funk­cjo­na­riusz poli­cji Jenif­fer­jit Sidhu z Toron­to Poli­ce Servi­ce potwier­dził Life­Si­te­News, że docho­dze­nie jest w toku.

„Jed­nost­ka ds. prze­stępstw z nie­na­wi­ści współ­pra­cu­je ze śled­czym wydzia­łu w celu usta­le­nia, czy zosta­ną posta­wio­ne zarzu­ty — powie­dział Sidhu.

Jack Fon­se­ca, dyrek­tor  w Cam­pa­ign Life Coali­tion, ogól­no­ka­na­dyj­skiej orga­ni­za­cji bro­nią­cej życia i rodzi­ny, powie­dział, że to „abso­lut­nie obu­rza­ją­ce, iż ten wier­ny zasa­dom wia­ry ojciec jest przed­mio­tem poli­cyj­ne­go docho­dze­nia za cyto­wa­nie słów Jezu­sa Chry­stu­sa z Pisma Świętego . ”

„To napraw­dę nie­wia­ry­god­ne” — powie­dział Life­Si­te­News. „Czy obec­nie uwa­ża­ne jest za mowę nie­na­wi­ści gło­śne wypo­wia­da­nie słów Jezu­sa Chry­stu­sa i cyto­wa­nie  Biblii? Poli­cja, któ­ra zgo­dzi­ła się prze­pro­wa­dzić docho­dze­nie w spra­wie Jody, to oso­by, któ­re nale­ży zba­dać, nie tyl­ko z powo­du bra­ku zna­jo­mo­ści pra­wa, ale poten­cjal­nie za zmo­wę z  akty­wi­sta­mi gejow­ski­mi w ramach kam­pa­nii nęka­nia i nie­na­wi­ści prze­ciw­ko prze­strze­ga­ją­ce­mu pra­wa oby­wa­te­lo­wi reali­zu­ją­ce­mu swo­je kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo do wol­no­ści wypo­wie­dzi i wyznania ”.

„Nie może­my pozwo­lić, by poli­cja zacho­wy­wa­ła się jak ban­dy­ci, aby reali­zo­wać nie­na­wist­ny pro­gram gru­py lob­by­stów poli­tycz­nych” — dodał.