Geert Van­den Bos­sche: Maso­we szcze­pie­nia prze­kształ­cą łagod­ny wirus w potwora

Geert Van­den Bos­sche, bel­gij­ski badacz z ponad 30-let­nim doświad­cze­niem w dzie­dzi­nie wiru­so­lo­gii, immu­no­lo­gii i bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, były dyrek­tor Fun­da­cji Bil­la i Melin­dy Gate­sów, odpo­wie­dzial­ny za glo­bal­ne pro­gra­my szcze­pień, a obec­nie nie­za­leż­ny kon­sul­tant ds. szcze­pień, ostrze­ga przed glo­bal­ną kata­stro­fą epi­de­mio­lo­gicz­ną w wyni­ku maso­we­go sto­so­wa­nia szcze­pio­nek na Covid-19.

Van­den Bos­sche bije na alarm zwra­ca­jąc uwa­gę, że maso­we szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid-19 mogą mieć odwrot­ny sku­tek od zamie­rzo­ne­go. Nauko­wiec nie odra­dza wpraw­dzie szcze­pie­nia osób nara­żo­nych na cięż­ki prze­bieg Covid-19, ale ostrze­ga że maso­we szcze­pie­nia będą zagro­że­niem dla zdro­wia na pozio­mie całej świa­to­wej popu­la­cji. Zaszcze­pia­nie ogrom­nej licz­by osób, nie­za­leż­nie od tego czy ich układ immu­no­lo­gicz­ny jest spraw­ny czy nie, dopro­wa­dzi według bel­gij­skie­go eks­per­ta do powsta­nia licz­nych, nie­da­ją­cych się poskro­mić muta­cji koro­na­wi­ru­sa. W 11-stro­ni­co­wym ape­lu wzy­wa on do natych­mia­sto­we­go zaprze­sta­nia maso­wych szcze­pień, ponie­waż gro­zi to „glo­bal­ną kata­stro­fą dla zdro­wia publicznego”.

Powo­dem nie­po­ko­jów Van­den Bos­sche jest fakt, że żad­na szcze­pion­ka nie jest prze­zna­czo­na do zabi­ja­nia wszyst­kich moż­li­wych muta­cji koro­na­wi­ru­sa. Fir­my opra­co­wu­ją­ce szcze­pion­ki kon­cen­tru­ją się na tych muta­cjach, któ­re wystę­pu­ją naj­czę­ściej. Nauko­wiec oba­wia się, że dopro­wa­dzi to do powsta­nia agre­syw­nych, odpor­nych na wszel­kie lekar­stwa i szcze­pion­ki nowych muta­cji. Według nie­go sytu­acja podob­na jest do nad­uży­wa­nia anty­bio­ty­ków, pro­wa­dzą­ce­go do powsta­nia nowych szcze­pów bak­te­rii odpor­nych na wszel­kie­go rodza­ju lekarstwa.

reklama

„Powszech­ne sto­so­wa­nie anty­bio­ty­ków stwa­rza poważ­ny glo­bal­ny pro­blem z opor­ny­mi drob­no­ustro­ja­mi, ale wyda­je się, że nikt nie przej­mu­je się odpor­no­ścią na szcze­pion­ki sto­so­wa­ne w pro­gra­mach maso­wych szcze­pień pod­czas trwa­ją­cej pan­de­mii” – pisze Van­den Bos­sche w swo­im ape­lu. Może się wów­czas oka­zać, że mło­dzi ludzie któ­rych orga­nizm świet­nie sobie radził z SARS-CoV‑2 w począt­ko­wym okre­sie pan­de­mii, mimo szcze­pień nagle nie będą w sta­nie radzić sobie z muta­cja­mi. Uwa­ża on, że prze­ciw­cia­ła sztucz­nie wytwo­rzo­ne pod wpły­wem szcze­pio­nek są bar­dziej agre­syw­ne od natu­ral­nych prze­ciw­ciał i w związ­ku z tym szcze­pion­ki dopro­wa­dzą do przy­tłu­mie­nia nasze­go natu­ral­ne­go sys­te­mu obron­ne­go. Po poja­wie­niu się nowej muta­cji nie będzie on już w sta­nie ade­kwat­nie bro­nić się przed koro­na­wi­ru­sem i sta­nie się zależ­ny od kolej­nych szcze­pio­nek. Nauko­wiec okre­śla kam­pa­nie szcze­pion­ko­we wręcz mia­nem „prze­stęp­czych”. „Ludz­kość ryzy­ku­je prze­kształ­ce­nie raczej nie­szko­dli­we­go wiru­sa w potwo­ra” – stwier­dza Van­den Bossche.

za   https://ordomedicus.org/

 

Trze­ci Świat sku­tecz­nie leczy Covid-19 iwermektyną