Ludzie bawią się na uli­cach, dzie­ci śmie­ją się na szkol­nych pla­cach zabaw, a pla­że peł­ne są rodzin z mały­mi dziećmi

Ponie­waż  więk­szość   popu­la­cji w pode­szłym wie­ku jest już zaszcze­pio­na, a milio­ny innych są już pod ochro­ną pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki, wła­dze izra­ela posta­no­wi­ły zaufać szczepionce.

Licz­ba nowych infek­cji spa­dła do 3 pro­cent bada­nych, szpi­ta­le opróż­nia­ją się, a epi­de­mio­lo­dzy są ostroż­nie opty­mi­stycz­ni. Jeśli uda się powstrzy­mać nowe muta­cje odpor­ne na szcze­pion­kę, Izra­el może być pierw­szym kra­jem, któ­ry na dobre otwo­rzy swo­ją gospodarkę.

reklama

Od ponad tygo­dnia restau­ra­cje są zatło­czo­ne, noc­ne klu­by i bary wypeł­nio­ne po brze­gi, a maski, któ­re nadal obo­wią­zu­ją w zamknię­tych pomiesz­cze­niach, szyb­ko znikają.

Wszy­scy urzą­dza­ją przy­ję­cia i impre­zy. Na razie pozo­sta­ją pew­ne ogra­ni­cze­nia — na przy­kład nie wię­cej niż 20 osób może prze­by­wać w pomiesz­cze­niach zamknię­tych, cho­ciaż zasa­da jest w dużej mie­rze igno­ro­wa­na. Trwa też zacię­ta deba­ta na temat tego, co z   powro­tem Izra­el­czy­ków, któ­rzy od mie­się­cy utknę­li za granicą.

Ale urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia ostrze­ga­ją, że kraj nie jest jesz­cze wol­ny od COVID-19. Licz­ba R, świę­ty Gra­al epi­de­mio­lo­gów wciąż waha się tuż poni­żej 1, jako dłu­gi ogon utrzy­mu­ją­cych się infek­cji nęka­ją­cych spo­łecz­no­ści, któ­re waha­ły się przed szczepieniem.

Nale­żą do nich spo­łecz­ność arab­sko-izra­el­ska i ultra­or­to­dok­syj­na mniej­szość żydow­ska — obie zosta­ły moc­no dotknię­te przez pan­de­mię  świec­cy prze­ciw­ni­cy szcze­pień miesz­ka­ją­cy w miastach .

„Włóż sobie szcze­pion­kę w dupę”, krzy­czał jeden z uczest­ni­ków pro­te­stu, któ­ry miał miej­sce przy sta­rej osmań­skiej wie­ży zega­ro­wej w Jaffie.

Inni są mniej agre­syw­ni bar­dziej otwar­ci na zachę­ty ofe­ro­wa­ne przez rząd.

Obej­mu­ją one  pro­gram „zie­lo­ne­go pasz­por­tu”, któ­ry gene­ru­je kod kre­sko­wy w tele­fo­nie. Jeśli zosta­nie w peł­ni wdro­żo­ny, oso­by bez świa­dec­twa szcze­pień, będą mia­ły po pan­de­mii tak ogra­ni­czo­ne życie, jak pod­czas kryzysu.

Naj­bar­dziej kuszą­cą mar­chew­ką zawie­szo­ną przez rząd jest obiet­ni­ca podró­ży bez kwa­ran­tan­ny.    Rząd pla­nu­je osta­tecz­nie pozwo­lić oso­bom zaszcze­pio­nym w Izra­elu na swo­bod­ne podró­żo­wa­nie — być może nawet bez kwa­ran­tan­ny po powro­cie do domu.

Według Nachma­na Asha, odpo­wie­dzial­ne­go w Izra­elu za wal­kę z pan­de­mią ist­nie­je jed­nak ryzy­ko, że ​​bez uważ­ne­go moni­to­ro­wa­nia, na przy­kład przy uży­ciu elek­tro­nicz­nych bran­so­le­tek, Izra­el może wkrót­ce paść ofia­rą nowych mutacji.

 

za  https://www.channelnewsasia.com/