Wariant bry­tyj­ski koro­na­wi­ru­sa — B.1.1.7 po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­ny został w Wiel­kiej Bry­ta­nii we wrze­śniu 2020 r. Wystą­pie­nie tego warian­tu wiru­sa odno­to­wa­no już w ponad 100 kra­jach na całym świe­cie, a jego roz­prze­strze­nia­nie się nadal postę­pu­je. W prze­bie­gu zaka­że­nia warian­tem B.1.1.7 ryzy­ko infek­cji osób młod­szych jest znacz­nie podwyższone.

– W cią­gu ostat­nich dni w Labo­ra­to­rium Dia­gno­sty­ki COVID-19 Insty­tu­tu Gene­ty­ki Czło­wie­ka PAN w Pozna­niu stwier­dzi­li­śmy obec­ność bry­tyj­skiej odmia­ny koro­na­wi­ru­sa w pra­wie 90 proc. przy­pad­ków zaka­żeń. Ta odmia­na to klon sta­re­go wiru­sa, któ­ry róż­ni się od nie­go pod wzglę­dem sekwen­cji. Cechu­je go pod­wyż­szo­na śmier­tel­ność i nasi­lo­ne obja­wy kli­nicz­ne, w tym bóle mię­śni, sta­wów i cięż­ki kaszel. Są dni, w któ­rych wszyst­kie pozy­tyw­ne prób­ki zawie­ra­ją wła­śnie ten wariant wiru­sa – wyja­śnia prof. Andrzej Pław­ski, kie­row­nik Labo­ra­to­rium Dia­gno­sty­ki COVID-19 w Insty­tu­cie Gene­ty­ki Czło­wie­ka PAN w Poznaniu.

Wariant bry­tyj­ski dzię­ki więk­szej zakaź­no­ści szyb­ko uzy­skał prze­wa­gę i zaczął wypie­rać inne typy koro­na­wi­ru­sa na świe­cie, rów­nież w Polsce.

Wszyst­kie orga­ni­zmy żywe są pod­da­wa­ne natu­ral­nej selek­cji. To samo doty­czy wiru­sów, mimo że trud­no je zali­czyć do świa­ta oży­wio­ne­go. Im pato­gen­ny gatu­nek jest bar­dziej zaraź­li­wy, tym szyb­ciej się roz­prze­strze­nia i odno­si więk­szy suk­ces ewo­lu­cyj­ny, ponie­waż taki gatu­nek zysku­je zdol­ność do zasie­dle­nia nowych grup żywi­cie­li, w tym przy­pad­ku osób młod­szych. Muta­cja bry­tyj­ska, podob­nie jak ta połu­dnio­wo­afry­kań­ska, powo­du­ją naj­wię­cej trwa­łych zmian w ukła­dzie odde­cho­wym. Zmien­ność wiru­sa powo­du­je że powsta­ją nowe muta­cje, któ­rych zakaź­ność będzie rosła ponie­waż wła­śnie takie linie osią­ga­ją suk­ces ewo­lu­cyj­ny i te wła­ści­wo­ści wiru­sa powin­ny być bra­ne pod uwa­gę przy pla­no­wa­niu stra­te­gii wal­ki z pandemią

 

za https://www.medexpress.pl/

 

czy­taj także

Geert Van­den Bos­sche: Maso­we szcze­pie­nia prze­kształ­cą łagod­ny wirus w potwora