Doty­czy tek­stu: Neo­ko­lo­nia­lizm cio­tek rewolucji

        Andrze­ju, chy­lę gło­wę przed kali­brem Two­je­go pomy­ślun­ku. Pamię­tam Two­ją pro­po­zy­cję sprzed lat o jed­no­rocz­nej uldze z podat­ku docho­do­we­go dla roz­kwi­tu gospo­dar­cze­go. Takie pomy­sły są na mia­rę tego, żeby pod­bić Moskwę i napi­sać na murze krem­low­skim “zabra­nia się mówić po rosyj­sku” sprzed stu lat. Jed­nak Pola­cy jesz­cze chy­ba nie wyro­śli z posta­wy tole­ro­wa­nia obcej kura­te­li, a raczej w nią wro­śli i na doda­tek tkwią w mara­zmie przy­zwo­le­nia na zło oraz tole­ran­cji dla jaw­nej zdra­dy naro­do­wych inte­re­sów w imię świę­te­go spo­ko­ju i mrzo­nek w rodza­ju, że Ame­ry­ka nam pomo­że i.t.p.

Tomas Kowi­do­wicz

•••

Od inter­naut­ki, pol­skiej Kana­dyj­ki wra­ca­ją­cej z Pol­ski do Kanady:

        “Wczo­raj wró­ci­li­śmy z mężem z Pol­ski. Krót­ko o prze­bie­gu podró­ży i cyr­ku na lot­ni­sku w Toron­to. Może któ­raś z Pań będzie zain­te­re­so­wa­na . Samo­lot był pra­wie pusty. W tyl­nej czę­ści sie­dzia­ło nas 5 osób, a ogól­nie lecia­ło góra 40 osób.

        W War­sza­wie nie wpusz­czo­no na pokład star­szej pani (bar­dzo mi było jej szko­da), bo nie mia­ła pcr tyl­ko jakiś inny, pew­nie ten szyb­ki test. W Tto przy odpra­wie pan zapy­tał o cel poby­tu w PL, obej­rzał nasze testy, apli­ka­cję arri­ve can i spy­tał, czy mamy rezer­wa­cję hote­lu. Nie — nie mamy ‚i nie chce­my do hote­lu. Dla­cze­go? No bo mamy auto na par­kin­gu, mamy dom, miesz­ka­my w nim tyl­ko my i jeste­śmy zdro­wi co potwier­dza wynik nega­ti­ve. My mamy, gdzie odbyć kwa­ran­tan­nę.  Pan przy­kle­ił nie­bie­ski stic­ker na pasz­por­ty i idzie­my dalej. Następ­na sta­cja: wywiad — dla­cze­go nie chce­my do hote­lu? No więc ta sama śpiew­ka. Pani bar­dzo nas prze­ko­ny­wa­ła, że to dla nasze­go dobra, że mogli­śmy się zara­zić (no tyl­ko gdzie pytam? i od kogo? Wszy­scy mają wynik nega­tyw­ny, tak?)  uświa­do­mi­ła, że kara ( że “może być”- no zoba­czy­my) jest 3700$ od oso­by. Mąż oznaj­mił pani, że to co robią jest nie­le­gal­ne, ale pani mia­ła to głę­bo­ko, ona wyko­nu­je swo­ją pra­cę. Ok. Sta­cja następ­na: cze­ka­my na kolej­ny wywiad, przy­cho­dzi pan z ankie­tą i znów nam tłu­ma­czy o karach, wizy­tach itp, ale taki spo­ko był. Naj­lep­sze było jak spy­tał, skąd przy­le­cie­li­śmy? — War­saw . A on: a! no ja już wiem, że jak samo­lot z War­saw to mam wię­cej robo­ty, pisa­nia…, bo Pola­cy nie bio­rą hote­lu haha!. Spi­sał dane, adres, tele­fon, mail… I sta­cja następ­na: testy! Tak, mogli­śmy odmó­wić, ale z racji tego, że spra­wa może tra­fić do sądu, zro­bi­li­śmy. My się sto­su­je­my do zale­ceń, ale uwię­zić się w hote­lu nie damy, Nie ma to pod­sta­wy praw­nej a już na pew­no logi­ki.  Prę­dzej coś zła­piesz w hote­lu niż we wła­snym domu. Dosta­je­my dodat­ko­wy test do wyko­na­nia za 10 dni,  wycho­dzi­my z lot­ni­ska, zabie­ra­my auto i jedzie­my do domu. Sie­dzi­my i cze­ka­my na dal­szy bieg wydarzeń…

        To — co rząd Kana­dy zafun­do­wał ludziom, cały ten cyrk, bała­gan, dez­in­for­ma­cja, robie­nie z ludzi idio­tów, pozba­wia­jąc ich samo­dziel­ne­go  myśle­nia (tu wystar­czy tyl­ko nie oglą­dać ście­ków z tv), stra­sze­nie kara­mi… po wczo­raj­szym utwier­dzi­ło mnie tyl­ko w naszej decy­zji powro­tu do Pol­ski.  Tak, w Pol­sce też nie jest cud­nie (na pew­no nie ma tego co tu na lot­ni­sku) ale ludzie wycho­dzą na uli­ce , pro­te­stu­ją , wiec jak mam wal­czyć ‚to w swo­jej ojczyź­nie .( Ale to moja opinia) .”

•••

 Hi,  I live in Lon­don, Onta­rio and as a natu­ra­li­zed Cana­dian citi­zen from Poland, I do not like to read or hear abo­ut Jewish people being bla­med for com­mu­nism or other pro­blems in Poland. My grand­fa­ther was a hero during WW2 becau­se he took part in defen­ding Poland, just like many other people did during that time. Befo­re WW2 in Poland, Jewish people could live accor­ding to the­ir reli­gio­us beliefs.

        What I find tro­ubling is that some people belie­ve in con­spi­ra­cy the­ories. In par­ti­cu­lar, they belie­ve that Jewish people are a problem.

        Fur­ther­mo­re, tho­se who pro­mo­te con­spi­ra­cy the­ories sho­uld be con­fron­ted direc­tly. I would like to ask whe­re they obta­in the­ir facts? Why is it neces­sa­ry to use the word “Jew” and “com­mu­nism” in the same sen­ten­ce? What does the Jewish reli­gion have to do with com­mu­nism and pro­blems in Poland?

Regards,

Woj­ciech Wilkowski

•••

Hi, I inc­lu­ded some scre­en­shots of artic­les that were found on your websi­te.   My question to you is, what exac­tly does that have to do with Jewish people or the­ir reli­gion? Can you expla­in that to me? I high­li­gh­ted the refe­ren­ce to the word “Jew” in the scre­eshots. Fur­ther­mo­re, I live in Cana­da. I can also be mar­ried to a Jewish woman and have Jewsh chil­dren. I can also par­ti­ci­pa­te in the Jewish reli­gion to raise my chil­dren accor­ding to the Jewish faith. As a Polish citi­zen, I sho­uld also be able to tra­vel to Poland witho­ut harassment.

Regards,

Woj­ciech Wilkowski