Cana­dian Paci­fic kupi ame­ry­kań­ską linię kole­jo­wą Kan­sas City Southern za 25 miliar­dów dola­rów. Dzię­ki temu powsta­nie pierw­sza sieć połą­czeń kole­jo­wych o dłu­go­ści 32 000 kilo­me­trów, któ­ra połą­czy Kana­dę, Sta­ny Zjed­no­czo­ne i Mek­syk. Tra­sy będą pro­wa­dzić przez ame­ry­kań­ski środ­ko­wy zachód do por­tów wzdłuż Zato­ki Mek­sy­kań­skiej i do Meksyku.

Dyrek­tor CP, Keith Cre­el, zapew­nił, że głów­ną sie­dzi­bą CP pozo­sta­nie Cal­ga­ry. Przed­się­bior­stwo nie pla­nu­je zwol­nień i prze­no­sze­nia biur. Pod­kre­ślił, że takie połą­cze­nie linii wzmac­nia łań­cu­chy dostaw, co jest szcze­gól­nie waż­ne teraz, w cza­sie pandemii.

Umo­wa zosta­ła zawar­ta dzię­ki wej­ściu w życie w lip­cu ubie­głe­go roku nowej umo­wy han­dlo­wej mię­dzy Kana­dą, USA i Meksykiem.

Reklama

Trans­ak­cja nastą­pi­ła dwa mie­sią­ce po odwo­ła­niu reali­za­cji pro­jek­tu Key­sto­ne XL przez pre­zy­den­ta Joe Bide­na w pierw­szym dniu urzę­do­wa­nia. Cre­el mówi jed­nak, że to nie było powo­dem kupie­nia linii Kan­sas City Southern. Przy­po­mi­na, że trans­port ropy naf­to­wej to tyl­ko 5 proc. docho­dów CP. Nowe linie są połą­czo­ne z Har­di­sty w Alber­cie, gdzie zaczy­na się ist­nie­ją­cy ruro­ciąg Key­sto­ne XL. Moż­li­we więc, że trans­port ropy się roz­wi­nie. Głów­nym źró­dłem docho­du pozo­sta­je trans­port zbo­ża (24 proc. docho­dów w 2020).

War­tość ryn­ko­wa CP to 50,6 miliar­da dola­rów. CP jest dru­gim ope­ra­to­rem kole­jo­wym w Kana­dzie, po Cana­dian Natio­nal Railway.

Na wia­do­mość o trans­ak­cji entu­zja­stycz­nie zare­ago­wał pre­mier Alber­ty, Jason Ken­ney, i Busi­ness Coun­cil of Alber­ta. Scott Croc­katt, wice­prze­wod­ni­czą­cy rady przed­się­bior­ców, zwra­cał uwa­gę na otwie­ra­ją­ce się moż­li­wo­ści eksportowe.

Trans­ak­cja musi być jesz­cze zatwier­dzo­na przez odpo­wied­nie urzę­dy regulacyjne.