Sto­wa­rzy­sze­nie Marsz Nie­pod­le­gło­ści zna­la­zło się na celow­ni­ku sto­łecz­ne­go ratu­sza, któ­ry skie­ro­wał spe­cjal­ne pismo do władz Pra­gi-Pół­noc o nie­prze­dłu­ża­nie umo­wy naj­mu loka­lu przy ul. Ząb­kow­skiej 11. To wła­śnie tam mie­ści się sie­dzi­ba organizacji.

O wysła­niu doku­men­tu poin­for­mo­wa­ła w roz­mo­wie z “Gaze­tą Wybor­czą” wice­pre­zy­dent War­sza­wy Aldo­na Mach­now­ska-Góra. Powo­dem ma być dzia­łal­ność sto­wa­rzy­sze­nia, któ­ra w opi­nii war­szaw­skie­go ratu­sza “nosi zna­mio­na dyskryminacji”.

–Pod­mio­ty, któ­re wynaj­mu­ją loka­le od mia­sta, muszą prze­strze­gać klau­zul anty­dy­skry­mi­na­cyj­nych, zobo­wią­zu­ją się do tego, pod­pi­su­jąc umo­wę naj­mu – twier­dzi zastęp­czy­ni Trzaskowskiego.

W opi­nii samo­rzą­dow­ca Sto­wa­rzy­sze­nie Marsz Nie­pod­le­gło­ści mia­ło już “daw­no prze­kro­czyć wszel­kie stan­dar­dy” w związ­ku z pro­wa­dzo­ną przez nie dzia­łal­no­ścią. Przy­kła­da­mi mają być zacho­wa­nia, do jakich docho­dzi­ło pod­czas mar­szów z oka­zji 11 listo­pa­da. Mach­now­ska-Góra wymie­nia tutaj m.in. “wsz­czy­na­nie burd”, “demo­lo­wa­nie mia­sta” czy też wywie­sza­nie “kse­no­fo­bicz­nych i homo­fo­bicz­nych” haseł np. “Pol­ska dla Pola­ków” czy “Chło­pak, dziew­czy­na – nor­mal­na rodzi­na”. Poli­tyk Koali­cji Oby­wa­tel­skiej wspo­mnia­ła tak­że o wyda­rze­niach z zeszło­rocz­ne­go Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści, pod­czas któ­rych doszło do pod­pa­le­nia jed­ne­go z balkonów.

Kobie­ta powo­ła­ła się przy tym na zarzą­dze­nie pre­zy­den­ta War­sza­wy z lute­go 2020 roku, któ­re doty­czy zasad naj­mu loka­li użytkowych.

– W para­gra­fie 35. jest mowa o tym, że w miej­skich loka­lach, pod rygo­rem roz­wią­za­nia umo­wy, nie­do­pusz­czal­na jest dzia­łal­ność, któ­ra nosi „zna­mio­na dys­kry­mi­na­cji pośred­niej lub bez­po­śred­niej, w szcze­gól­no­ści ze wzglę­du na takie cechy jak płeć, rasa, pocho­dze­nie etnicz­ne, naro­do­wość, reli­gia, wyzna­nie, świa­to­po­gląd, nie­peł­no­spraw­ność, wiek lub orien­ta­cja sek­su­al­na – czy­ta­my w “Gaze­cie Wyborczej”.

W liście skie­ro­wa­nym do mediów prze­wod­ni­czą­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Robert Bąkie­wicz pisze z kolei:

Sza­now­ni Państwo,

ata­ki na śro­do­wi­ska naro­do­we i patrio­tycz­ne nie usta­ją! Wie­lo­krot­nie zwra­ca­łem uwa­gę na ode­bra­nie nam mone­ty­za­cji i wal­kę z cen­zu­rą, w jaka uwi­kła­ne zosta­ły Media Naro­do­we. Dzi­siaj do szy­kan, jakie spo­ty­ka­ją nasze orga­ni­za­cje może­my doli­czyć kolej­ną. Oto war­szaw­ski Ratusz wezwał wła­dze Pra­gi-Pół­noc do wyrzu­ce­nia orga­ni­za­to­rów Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści z wynaj­mo­wa­ne­go przez nas loka­lu. Mie­ści się w nim zarów­no sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia Marsz Nie­pod­le­gło­ści, jak i redak­cja Mediów Naro­do­wych. Uza­sad­nia­jąc tę decy­zję Rafał Trza­skow­ski, usta­mi swo­je­go zastęp­cy powie­dział: „Pod­mio­ty, któ­re wynaj­mu­ją loka­le od mia­sta, muszą prze­strze­gać klau­zul anty­dy­skry­mi­na­cyj­nych. To sto­wa­rzy­sze­nie nosi zna­mio­na dys­kry­mi­na­cji”. W obli­czu nagon­ki, jaka toczy się w sto­li­cy na śro­do­wi­ska patrio­tycz­ne i kato­lic­kie, wobec finan­so­wa­nia z publicz­nych pie­nię­dzy orga­ni­za­cji i fun­da­cji nio­są­cych na sztan­da­rach mark­si­stow­skie hasła anty­cy­wi­li­za­cji, zarzut ten brzmi co naj­mniej absur­dal­nie. Nie jest to jed­nak pierw­sza pró­ba tego typu. Pre­zy­dent Trza­skow­ski od wie­lu mie­się­cy usi­łu­je pozbyć się nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia z pra­skie­go loka­lu. Teraz spra­wa wyraź­nie przyspieszyła.

Sto­wa­rzy­sze­nie Marsz Nie­pod­le­gło­ści od lat jest osto­ją pol­sko­ści wśród licz­nych orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Trwa­jąc w praw­dzie od począt­ku, pozo­sta­je­my wier­ni Kościo­ło­wi Kato­lic­kie­mu i spra­wom Naro­du Pol­skie­go. Ta posta­wa od same­go powsta­nia Sto­wa­rzy­sze­nia jest cier­niem w oku śro­do­wisk skraj­nie lewi­co­wych i poli­ty­ków wywo­dzą­cych się z tego nur­tu. Każ­de­go roku ście­ra­my się w wła­dza­mi War­sza­wy przed sądem orga­ni­zu­jąc Marsz Nie­pod­le­gło­ści, Marsz Żoł­nie­rzy Wyklę­tych czy Marsz Powsta­nia War­szaw­skie­go. Za każ­dym razem wygry­wa­my te bata­lie, co jest kolej­nym powo­dem do agre­sji, arty­ku­ło­wa­nej gło­śno przez media głów­ne­go nur­tu, wspie­ra­ją­ce anty­pol­ską poli­ty­kę lewi­co­wo-libe­ral­nych par­tii i wywo­dzą­cych się z nich wło­da­rzy miast. Nasz wyraź­ny sprze­ciw wobec wdra­ża­nej siłą neo­mark­si­stow­skiej agen­dy war­szaw­skie­go Ratu­sza i popar­cie setek tysię­cy Pola­ków budzi zde­cy­do­wa­ny nie­po­kój władz mia­sta. Przez lata cięż­kiej pra­cy sta­li­śmy się sły­szal­nym gło­sem pol­skich patrio­tów, wobec któ­re­go for­pocz­ta anty­kul­tu­ry nie może przejść obo­jęt­nie. Tym razem narzę­dziem wal­ki mają być klau­zu­le anty­dy­skry­mi­na­cyj­ne. Poli­ty­ka rów­no­ścio­wa mia­sta pole­ga na szy­ka­no­wa­niu orga­ni­za­cji patrio­tycz­nych. Nigdy nie spóź­ni­li­śmy się z ter­mi­nem zapła­ty czyn­szu i nie spra­wia­li­śmy pro­ble­mów. Mamy tak­że sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Wnio­sek pły­nie stąd jeden: jest to zde­cy­do­wa­nie decy­zja ideologiczna.

Sza­now­ni Państwo,

Zaist­nia­ła sytu­acja to duże zagro­że­nie dla funk­cjo­no­wa­nia Sto­wa­rzy­sze­nia, oraz nasze­go fla­go­we­go pro­jek­tu — „Mediów Naro­do­wych”. Chce­my kon­ty­nu­ować pra­cę dla Pol­ski, roz­wi­jać się dla naszych Widzów i reali­zo­wać kolej­ne wyda­rze­nia publicz­ne. Zwłasz­cza cią­głość dzia­ła­nia Mediów Naro­do­wych wyma­ga zabez­pie­cze­nia odpo­wied­nie­go loka­lu, w któ­rym może się mie­ścić stu­dio. W związ­ku z tym uru­cho­mi­li­śmy zbiór­kę fun­du­szy na nową sie­dzi­bę Sto­wa­rzy­sze­nia i redak­cji naszych mediów. W tym trud­nym cza­sie pro­szę zwłasz­cza o roz­wa­że­nie cyklicz­ne­go wspar­cia nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Tyl­ko w ten spo­sób będzie­my w sta­nie pokryć kosz­ty prze­pro­wadz­ki, dosto­so­wa­nia loka­lu na potrze­by tele­wi­zji i czyn­szu w nowym miej­scu. Jak dotąd nasi Dar­czyń­cy zawsze chęt­nie wspie­ra­li dzia­ła­nia i roz­wój naszych mediów i Sto­wa­rzy­sze­nia. Rów­nież tym razem liczę na duże zaan­ga­żo­wa­nie z Pań­stwa stro­ny i cyklicz­ne wspar­cie, któ­re pozwo­li nam prze­trwać i unie­za­leż­nić się od poli­tycz­nych nacisków.

PS. Zbli­ża się ter­min roz­li­czeń z Urzę­dem Skar­bo­wym, a każ­dy podat­nik ma moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, na jaki cel zosta­nie prze­ka­za­ny 1% z podat­ku, któ­ry zapła­cił w ubie­głym roku. Mogą Pań­stwo sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, poda­jąc numer KRS 0000406677 pod­czas wypeł­nia­nia dekla­ra­cji podat­ko­wej. Wszyst­kie prze­ka­za­ne nam w ten spo­sób środ­ki zosta­ną wyko­rzy­sta­ne na dzia­łal­ność patrio­tycz­ną i roz­wój Mediów Narodowych.

 

Robert Bąkie­wicz zaape­lo­wał o wspar­cie inicjatywy:

Stowarzyszenie
Marsz Niepodległości
ul. Majdańska 1 lok.11
04-088 Warszawa


TYTUŁEM:
Darowizna na cele statutowe

NUMER RACHUNKU:
KONTO OBSŁUGUJE - PKO BANK POLSKI 
34 1020 1013 0000 0602 0352 8726

$ (USD) KONTO WALUTOWE:
KONTO OBSŁUGUJE - PKO BANK POLSKI
40 1020 1013 0000 0402 0403 3213


L (GBP) KONTO WALUTOWE:
KONTO OBSŁUGUJE - PKO BANK POLSKI
45 1020 1013 0000 0202 0403 3221INNE PRZELEWY ZAGRANICZNE:
KONTO OBSŁUGUJE - PKO BANK POLSKI
PL34 1020 1013 0000 0602 0352 8726
KOD SWIFT: 
BPKOPLPW