Nakaz pozo­sta­nia w domu, któ­ry zgod­nie z pra­wem zezwa­la na opusz­cza­nie domu tyl­ko z waż­nych powo­dów, wcho­dzi w życie od godzi­ny 00:01 8 kwietnia.

Oto kil­ka odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia doty­czą­ce zamó­wie­nia z poby­tem w domu:

Jak dłu­go będzie obo­wią­zy­wać nakaz pozo­sta­wa­nia w domu?

Onta­rio będzie obję­te naka­zem pozo­sta­nia w domu przez co naj­mniej 28 dni, czy­li do 6 maja. Nakaz może zostać prze­dłu­żo­ny, jeśli rząd uzna to za konieczne.

Co jest uwa­ża­ne za nie­zbęd­ne wyj­ście z domu?

Rząd Onta­rio przy­znał już pod­czas pierw­sze­go naka­zu pozo­sta­nia w domach w stycz­niu, że nie jest w sta­nie okre­ślić, co jest nie­zbęd­ne dla każ­dej oso­by w prowincji.

Przed­sta­wił listę kate­go­rii, któ­re ludzie powin­ni wziąć pod uwa­gę przed opusz­cze­niem domu, obej­mu­ją­cą żyw­ność, usłu­gi zdro­wot­ne (w tym leki i szcze­pion­ki), ćwi­cze­nia lub pra­cę, gdy  pra­cy nie moż­na wyko­nać w domu.

Czy ist­nie­je ogra­ni­cze­nie licz­by przy­pad­ków, w któ­rych ktoś może opu­ścić dom w cią­gu jed­ne­go dnia?

Nie, ale wszyst­kie wyj­ścia powin­ny być niezbędne.

Czy ist­nie­je limit cza­su, na jaki ludzie mogą opu­ścić swo­je domy?

Nie, ale rząd powie­dział, że ludzie powin­ni spę­dzać jak naj­mniej cza­su poza domem.

Co może pozo­stać otwarte?

Więk­szość sprze­daw­ców deta­licz­nych, któ­rzy nie są nie­zbęd­ni może obsłu­gi­wać klien­tów poprzez odbiór i dosta­wę “przy kra­węż­ni­ku” mię­dzy godzi­ną 7:00 a 20:00. Dosta­wa towa­rów do klien­tów jest dozwo­lo­na w godzi­nach od 6:00 do 21:00

Cen­tra han­dlo­we muszą rów­nież zostać zamknię­te w celu doko­ny­wa­nia zaku­pów oso­bi­stych i mogą dzia­łać tyl­ko w okre­ślo­nych celach, takich jak odbiór przy kra­węż­ni­ku tyl­ko po wcze­śniej­szym umówieniu.

Czy duże skle­py mogą pozo­stać otwarte?

Tak, super­mar­ke­ty pozo­sta­ną otwar­te, ale będą mogły sprze­da­wać tyl­ko pod­sta­wo­we towa­ry, takie jak arty­ku­ły spo­żyw­cze, środ­ki czy­sto­ści, arty­ku­ły apteczne.

Czy szko­ły pozo­sta­ją otwarte?

Rząd  nie wyma­ga, aby szko­ły w Onta­rio były zamy­ka­ne, cho­ciaż Toron­to, region Peel i Guelph zde­cy­do­wa­ły się na taki krok.

Szko­ły w tych rejo­nach nie powró­cą do nauki indy­wi­du­al­nej co naj­mniej do 19 kwietnia.

Czy ludzie mogą wyjść z domu, aby ćwiczyć?

Tak. Ćwi­cze­nia są uwa­ża­ne za istot­ny powód opusz­cze­nia domu.

Czy restau­ra­cje są nadal otwar­te na wynos i dostawę?

Restau­ra­cje i bary mogą pozo­stać otwar­te tyl­ko na wynos, prze­jazd samo­cho­dem i dostawę.

A co z masażami?

Zare­je­stro­wa­ni masa­ży­ści są regu­lo­wa­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi służ­by zdro­wia w Onta­rio i mogą świad­czyć usługi.

Czy mogę udać się do moje­go dom­ku letniskowego?

Nie. Rząd twier­dzi, że pro­si miesz­kań­ców o pozo­sta­nie w domu i nale­ży uni­kać wyjaz­dów do dom­ków let­ni­sko­wych lub dru­go­rzęd­nych rezy­den­cji, chy­ba że ma to zasad­ni­czy cel, taki jak doraź­na kon­ser­wa­cja. Rząd pro­si, aby ludzie nie podró­żo­wa­li mię­dzy regio­na­mi chy­ba że mają po temu istot­ne powody

Czy mogę iść do kina drive-in?

Sale kon­cer­to­we, teatry i kina są zamknię­te, w tym pod­czas imprez dri­ve-in i drive-through.

Skąd rząd będzie wie­dział, kto wyszedł z uza­sad­nio­nych powo­dów, a kto nie?

Pod­czas poprzed­nie­go naka­zu pozo­sta­nia w domu, pro­win­cja infor­mo­wa­ła, że ​​miesz­kań­cy będą mie­li obo­wią­zek ujaw­nie­nia swo­jej toż­sa­mo­ści, gdy funk­cjo­na­riusz poli­cji ma „uza­sad­nio­ne i praw­do­po­dob­ne pod­sta­wy”, iż doszło do naru­sze­nia naka­zów wyda­nych w ramach Zarzą­dza­nia Kryzysowego.

Ford powie­dział, że Onta­rio „nie ma dość funk­cjo­na­riu­szy poli­cji, by wymu­sić prze­strze­ga­nie pra­wa”, ale pro­si o współpracę.

Czy skle­py LCBO pozo­sta­ną otwarte?

Tak. Loka­li­za­cje LCBO pozo­sta­ną otwar­te, ale będą mia­ły ogra­ni­cze­nia pojemności.

Czy nadal mogę cho­dzić na pole golfowe?

Tak. Według rzą­du pola gol­fo­we pozo­sta­ną otwar­te, ponie­waż zaję­cia na świe­żym powie­trzu są dozwolone.

Nastę­pu­ją­ce zaję­cia na świe­żym powie­trzu mogą być kon­ty­nu­owa­ne, jeśli moż­na zacho­wać fizycz­ny dystans:

Par­ki i tere­ny rekre­acyj­ne,  base­ball, pił­ka noż­na i boiska spor­to­we, tenis, kor­ty do teni­sa sto­ło­we­go boiska do koszy­ków­ki, par­ki BMX, ska­te­par­ki, miej­sca do gry w gol­fa fris­bee, ścież­ki rowe­ro­we, obiek­ty do jaz­dy kon­nej , strzel­ni­ce , lodo­wi­ska, skocz­nie sanecz­ko­we, sku­te­ry śnież­ne, tra­sy bie­go­we, psie zaprzę­gi, łyż­wy i tra­sy w rakie­tach śnież­nych, pla­ce zabaw, frag­men­ty par­ków lub tere­ny rekre­acyj­ne ze sprzę­tem do ćwi­czeń na świe­żym powietrzu.

A co z wese­la­mi, pogrze­ba­mi i inny­mi nabożeństwami?

Wese­la, pogrze­by i inne nabo­żeń­stwa reli­gij­ne pod­le­ga­ją limi­to­wi 15% pojem­no­ści w pomieszczeniach.

W warun­kach zewnętrz­nych limi­ty są usta­la­ne na pod­sta­wie licz­by osób, któ­re mogą   zacho­wać odle­głość dwóch metrów od siebie.

Goście muszą zawsze zacho­wy­wać fizycz­ny dystans i nosić maski.

Jaki jest limit gro­ma­dze­nia się na świe­żym powietrzu?

Cho­ciaż nie powi­nie­neś mieć bli­skie­go kon­tak­tu z nikim spo­za swo­je­go gospo­dar­stwa domo­we­go, praw­ny limit dla spo­tkań na świe­żym powie­trzu to pięć osób.

Jakie zasa­dy obo­wią­zu­ją w bran­ży budowlanej?

Według rzą­du dozwo­lo­ne są dzia­ła­nia lub pro­jek­ty budow­la­ne i powią­za­ne usłu­gi pomoc­ni­cze, w tym roz­biór­ka i geodezja.

Czy pomoc domo­wa jest nadal dozwo­lo­na w moim domu?

Tak. Usłu­gi domo­we, takie jak sprzą­ta­nie, goto­wa­nie, sprzą­ta­nie wewnątrz i na zewnątrz oraz usłu­gi kon­ser­wa­cyj­ne są dozwo­lo­ne, ale tyl­ko w celu wspar­cia dzie­ci, senio­rów i osób wyma­ga­ją­cych szcze­gól­nej troski.

Czy pie­lę­gna­cja psa jest dozwolona?

Tak. Usłu­gi wete­ry­na­ryj­ne i inne fir­my świad­czą­ce usłu­gi dla zwie­rząt w zakre­sie zdro­wia i dobro­sta­nu zwie­rząt mogą pozo­stać otwarte.

A jeśli miesz­kam sam?

Rząd twier­dzi, że oso­by miesz­ka­ją­ce samot­nie i samot­ni rodzi­ce mogą roz­wa­żyć wyłącz­ny, bli­ski kon­takt z innym gospo­dar­stwem domo­wym, aby zmniej­szyć nega­tyw­ne skut­ki izo­la­cji społecznej.

Czy mogę podró­żo­wać po Kana­dzie?

Cho­ciaż nie zachę­ca się do podró­żo­wa­nia poza wyjaz­da­mi, któ­re są nie­zbęd­ne, nie ma żad­nych ogra­ni­czeń prawnych.