W sobo­tę w Bar­rie odbył się Marsz Wol­no­ści, w któ­rym uczest­ni­czy­ło oko­ło 200 osób bez masek. Pro­te­stu­ją­cy prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom zwią­za­nym z COVID-19 prze­szli od Meri­dian Pla­ce do Cen­ten­nial Park.

Demon­stran­ci doma­ga­ją­cy się wol­no­ści twier­dzi­li, że rząd łamie ich kon­sty­tu­cyj­ne praw. Nie­któ­rzy doda­wa­li przy tym, że pan­de­mia to oszustwo.

Przez więk­szość cza­su pro­test prze­bie­gał spo­koj­nie, a orga­ni­za­tor Tyler Nichol­son prze­ma­wiał przez mega­fon. Pio­sen­kar­ka Cry­sta Per­pe­to popro­wa­dzi­ła śpiew hym­nu Kanady.

Poli­cja pil­no­wa­ła akcji poru­sza­jąc się w pew­nej odle­gło­ści za pro­te­stu­ją­cy­mi. Aresz­to­wa­ła jed­ne­go męż­czy­znę, któ­ry wyzy­wał demon­stran­tów i krzy­czał, że powin­ni wró­cić na Meri­dian Pla­ce i prze­wró­cić usta­wio­ne tam ogrodzenie.

Był to kolej­ny pro­test zor­ga­ni­zo­wa­ny w cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy w cen­trum Bar­rie. We wcze­śniej­szym, któ­ry odbył się 24 kwiet­nia, uczest­ni­czy­ło oko­ło 300 osób. Oko­ło 10–15 oso­bom poli­cja posta­wi­ła zarzu­ty doty­czą­ce łama­nia Reope­ning Onta­rio Act.