3 maja Onta­rio otwo­rzy­ło sys­tem rezer­wa­cji ter­mi­nów szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 dla wszyst­kich osób, któ­re ukoń­czy­ły 18 rok życia i miesz­ka­ją w regio­nach, w któ­rych koro­na­wi­rus roz­prze­strze­nia się szcze­gól­nie szyb­ko. Pro­win­cja wyzna­czy­ła 114 takich regio­nów. Zapi­sy roz­po­czę­ły się w ponie­dzia­łek o 8 rano. Aby się umó­wić na szcze­pie­nie, moż­na sko­rzy­stać z pro­win­cyj­ne­go sys­te­mu rezer­wa­cji inter­ne­to­wej lub sys­te­mu rezer­wa­cji regio­nal­ne­go wydzia­łu agen­cji zdro­wia publicznego.

Przez następ­ne dwa tygo­dnie Onta­rio ma prze­kie­ro­wy­wać 50 proc. dostaw szcze­pio­nek do miejsc szcze­gól­nie zagro­żo­nych trans­mi­sją koronawirusa.

Pro­win­cja pla­nu­je roz­sze­rze­nie dostę­pu do szcze­pień dla więk­szej licz­by osób od 6 maja. Wte­dy to od 8 rano na szcze­pie­nie będą mogły się zapi­sy­wać oso­by, któ­re w 2021 roku skoń­czą 50 lat, nale­żą do gru­py ryzy­ka ze wzglę­du na cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce, nie mogą pra­co­wać z domu i nale­żą do Gru­py Pierw­szej, India­nie, Inu­ici i Metysi.

Zapi­sy dla wszyst­kich peł­no­let­nich miesz­kań­ców pro­win­cji mają być otwar­te jesz­cze przed koń­cem maja.