Joan­na Lichoc­ka, polo­nist­ka z wykształ­ce­nia, wła­ści­ciel­ka mająt­ku war­te­go 4.300.000 zło­tych, posłan­ka PiS, zna­na z publicz­ne­go wyko­ny­wa­nia ordy­nar­nych gestów środ­ko­wym pal­cem, skry­ty­ko­wa­ła (czym moim zda­niem doma­ga się wywa­le­nia z TVP) kon­ser­wa­tyw­ne­go publi­cy­sty Jana Pospie­szal­skie­go, bo ten śmiał w swo­im pro­gra­mie „War­to Roz­ma­wiać” udzie­lić gło­su naukow­com kry­tycz­nym wobec bez­sen­sow­nej poli­ty­ki anty covid.

Na swo­im kon­cie twit­te­ro­wym posłan­ka Lichoc­ka w pierw­szym wpi­sie stwierdziła:

„Dopie­ro dziś oglą­dam wczo­raj­szy pro­gram War­to roz­ma­wiać. Jan Pospie­szal­ski jest zapew­ne prze­ciw lock­dow­no­wi, bo nie może zara­biać kon­cer­ta­mi ale w mediach publicz­nych pod­wa­żać w środ­ku pan­de­mii potrze­bę nosze­nia masek, wystę­po­wać prze­ciw ogra­ni­cze­niom itp-no to jest jed­nak skandal”

W dru­gim poście posłan­ka Lichoc­ka napisała:

„Zwró­cę się od @KurskiPL o wyja­śnie­nia, jak to moż­li­we, że w TVP nada­wa­ny jest pro­gram ata­ku­ją­cy wal­kę z epi­de­mią, pod­wa­ża­ją­cy poli­ty­kę rzą­du w tej spra­wie, pod­wa­ża­ją­cy nosze­nie mase­czek itp. To kolej­ny raz, gdy coś takie­go dzie­je się w TVP. Nie­do­pusz­czal­ne prze­kro­cze­nie granic”.

W trze­cim poście posłan­ka Lichoc­ka ogłosiła:

„Skan­da­licz­ny prze­kaz pro­gra­mu “War­to roz­ma­wiać” w TVP wyma­ga moim zda­niem tak­że reak­cji Rady Mediów Naro­do­wych. Na naj­bliż­szym posie­dze­niu zło­żę pro­jekt sta­no­wi­ska RMN w tej sprawie”.


Wpi­sy posłan­ki Lichoc­kiej doty­czą pro­gra­mu „War­to roz­ma­wiać” z 12.04.2021. Na stro­nie TVP z nagra­niem wideo pro­gra­mu moż­na przeczytać:

„”Nigdy nie wró­ci­my już do nor­mal­no­ści”– stra­szy mini­ster zdro­wia, a media epa­tu­ją kolej­ny­mi rekor­da­mi śmier­tel­no­ści. Jak wie­le z tych osób mogło­by żyć, gdy­by nie lock­down pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej? Kie­dy zaszcze­pie­ni leka­rze zaczną z powro­tem przyj­mo­wać pacjen­tów? I dla­cze­go medy­cy kwe­stio­nu­ją­cy zasad­ność aktu­al­nej poli­ty­ki pan­de­micz­nej pada­ją ofia­rą postę­po­wań dys­cy­pli­nar­nych? Czy jedy­nym roz­wią­za­niem dla pro­ble­mu pan­de­mii jest poli­ty­ka szcze­pion­ko­wa i co z lecze­niem innych cho­rób, któ­re przez koro­na­wi­ru­sa zosta­ło moc­no ogra­ni­czo­ne? Gość­mi pro­gra­mu są dr Zbi­gniew Hałat, epi­de­mio­log, b. wice­mi­ni­ster zdro­wia, dr Zbi­gniew Mar­ty­ka, ordy­na­tor oddz. zakaź­ne­go w szpi­ta­lu w Dąbro­wie Tar­now­skiej, mec. Piotr Schramm, praw­nik, Tomasz Wró­blew­ski, publi­cy­sta, War­saw Enter­pri­se Insti­tu­te i prof. Ryszard Rut­kow­ski, alergolog”.

 

Posłan­ka Lichoc­ka dzi­wi się w swo­ich wpi­sach, jak to jest „moż­li­we, że w TVP nada­wa­ny jest pro­gram […] pod­wa­ża­ją­cy poli­ty­kę rzą­du”. War­to pani posłan­ce Lichoc­kiej przy­po­mnieć, że zgod­nie z arty 54 Kon­sty­tu­cji w Pol­sce obo­wią­zu­je „Zasa­da wol­no­ści poglą­dów”, zgod­nie z którą:

„1. Każ­de­mu zapew­nia się wol­ność wyra­ża­nia swo­ich poglą­dów oraz pozy­ski­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia informacji.

2. Cen­zu­ra pre­wen­cyj­na środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu oraz kon­ce­sjo­no­wa­nie pra­sy są zakazane”.

To nie­zwy­kle przy­kre, że poli­tycz­na PiS, par­tii, któ­rej wybor­cy liczy­li na deko­mu­ni­za­cję, pre­zen­tu­je moim zda­niem poglą­dy rodem z PRL. Posłan­ka Lichoc­ka za w mojej opi­nii doma­ga­nie się cen­zu­ry, nie­do­pusz­cza­nie do deba­ty, powin­na zrzec się man­da­tu posel­skie­go i znik­nąć z życia spo­łecz­ne­go. Dla ele­men­tu, jak oce­niam, o men­tal­no­ści PZPR i PRL we współ­cze­snej Pol­sce miej­sca nie ma.

Jan Boda­kow­ski