Szanowni Państwo, Rodacy w Kraju i na Obczyźnie…

        Z oka­zji Dnia Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej 2 maja i Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 maja Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go „Orzeł Strze­lec­ki„ w Kana­dzie życzy wszyst­kim ludziom dobrej woli, zdro­wia, pomyśl­no­ści, wytrwa­nia w war­to­ściach  naro­do­wych i kato­lic­kich, a na pew­no prze­zwy­cię­ży­my ten dia­bel­ski obłęd i będzie­my świę­to­wać tak jak kiedyś.

        Z oka­zji świę­ta majo­we­go, wiel­ki ukłon w stro­nę Brac­twa św. Piu­sa X i Ryce­rzy Nie­po­ka­la­nej zało­żo­ne­go przez Bra­ta Mak­sy­mi­lia­na Marię Kol­be­go. Brac­two św. Piu­sa X  było jedy­nym kato­lic­kim zgro­ma­dze­niem któ­re nie popły­nę­ło z falą moder­ni­zmu poso­bo­ro­we­go zapo­cząt­ko­wa­ne­go przez Papie­ża Paw­ła VI w 1967 roku.

        On to pierw­szy nie potę­pił moder­ni­zmu w Koście­le. Kapła­ni z Brac­twa byli jedy­ny­mi któ­rzy przy­jeż­dża­li do KL. AUSCHWITZ – ŻWIROWISKO gdzie Kazi­mierz Świ­toń sta­nął w OBRONIE KRZYŻA PAPIESKIEGO na tzw. ŻWIROWISKU OŚWIĘCIMSKIM od czerw­ca 1998 r. do koń­ca maja 1999 r.

Reklama

        Z wiel­kim bólem ser­ca piszę, o tym że tu w pięk­nej Kana­dzie, mle­kiem i mio­dem pły­ną­cej, wła­dze pań­stwo­we  ponow­nie zamknę­ły nam Kościo­ły zaraz  po dru­giej nie­dzie­li wiel­ka­noc­nej, ale skle­py z alko­ho­lem, piwem i mari­hu­aną są otwar­te. Gdzie tu logi­ka i zdro­wy rozsądek.

        Ten pro­ces laicy­za­cji czy­li bol­sze­wi­za­cji czy to w życiu reli­gij­nym, pań­stwo­wym i spo­łecz­nym trwa od dłu­gie­go cza­su, a wyjąt­ko­wo przy­spie­szył po 1967 r. po pod­pi­sa­niu przez Rząd Kana­dy z Epi­sko­pa­tem Kana­dy tzw. umo­wy pod nazwą WINIPEG STATEMENT.

        Bra­cia i Sio­stry w jed­nej wie­rze życzę Wam wytrwa­nia w tych cza­sach dia­bel­skie­go obłę­du. Wytrwa­my tyl­ko i wyłącz­nie gdy odda­my się pod opie­kę Nie­po­ka­la­nej Maryi Pan­ny i tyl­ko przez Mary­ję do nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa. Amen.

Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go „Orzeł Strze­lec­ki” w Kanadzie

Komen­dant Grze­gorz Waśniewski