Nie­za­leż­ny por­tal inter­ne­to­wy z ofer­ta­mi sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, Zolo, opu­bli­ko­wał ran­king miast w Onta­rio, w któ­rych ceny domów są naj­bar­dziej przy­stęp­ne. Na oce­nę przy­stęp­no­ści skła­da­ło się wie­le czyn­ni­ków, m.in. prze­cięt­ny dochód miesz­kań­ców, bez­ro­bo­cie w danym miej­scu czy przy­rost natu­ral­ny. Każ­de mia­sto mogło uzy­skać mak­sy­mal­nie 100 punk­tów. Koń­co­we listy zosta­ły przed­sta­wio­ne w roz­bi­ciu na miast duże, śred­nie i małe.

Na żad­nej z list przy­stęp­nych miast nie ma miast z Gre­ater Toron­to Area.

Wśród dużych miast Onta­rio pierw­sze miej­sce zajął Wind­sor. śred­nia cena domu w tym mie­ście to 534 000 dol., media­na docho­du prze­cięt­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go wyno­si 82 840 dol., czy­li współ­czyn­nik ceny domu do docho­du wyno­si 6,45 (ozna­cza to, że gospo­dar­stwo domo­we spła­ca­ło­by swój dom przez 6,45 roku, gdy­by na spła­ty prze­zna­cza­ło cały dochód).

Reklama

Kolej­ne miej­sca zaję­ły Lon­don, Bar­rie, Kana­ta, Guelph, Hamil­ton, St. Catha­ri­nes, Water­loo, King­ston i Kitchener.

W kate­go­rii miast śred­niej wiel­ko­ści naj­przy­stęp­niej­sza oka­za­ła się Sar­nia. Dom kosz­tu­je tam śred­nio 358 000 dol., a media­na docho­du wyno­si 91 592 dol. Sto­su­nek ceny domu do docho­du to 3,91.

W pierw­szej dzie­siąt­ce za Sar­nią zna­la­zły się: Thun­der Bay, Sud­bu­ry, Sto­ney Cre­ek, Sault Ste. Marie, Corn­wall, Cha­tham, Leaming­ton, North Bay i Orangeville.

Jeśli cho­dzi o małe mia­sta, to naj­ko­rzyst­niej jest miesz­kać w Deep River, zlo­ka­li­zo­wa­nym oko­ło 200 km na pół­noc­ny zachód od Otta­wy. Media­na docho­du w Deep River wyno­si 100 343 dol., a śre­nia cena domu — 217 000 dol., czy współ­czyn­nik ceny domu do docho­du wyno­si tyl­ko 2,16. Pozo­sta­łe miej­sca w pierw­szej dzie­siąt­ce przy­pa­dły Rainy River, Smo­oth Rock Falls, Engle­hart, Mara­thon, Clin­ton, Blind River, Tim­mins, Pem­bro­ke i Val­ley East.

Powyż­sze listy mogą dostar­czyć wska­zó­wek oso­bom, któ­re roz­wa­ża­ją uciecz­kę z Toron­to. Prze­cięt­na cena sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści w GTA w kwiet­niu wyno­si­ła 1 090 992 dol., a w zeszłym roku w tym samym mie­sia­cu — 820 226 dol.