Kana­da zmie­nia wytycz­ne doty­czą­ce szcze­pień i dopusz­cza mie­sza­nie pre­pa­ra­tów od róż­nych pro­du­cen­tów w przy­pad­ku dru­giej daw­ki. Natio­nal Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­ni­za­tion (NACI) ma zak­tu­ali­zo­wać zale­ce­nia dla pro­win­cji i tery­to­riów w naj­bliż­szych dniach.

Jeśli ktoś jako pierw­szą daw­kę przy­jął szcze­pion­kę Astra­Ze­ne­ca, będzie mógł jako dru­gą dostać pre­pa­rat Pfi­zer-BioN­Tech lub Moderna.

W przy­pad­ku Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy są już po pierw­szym szcze­pie­niu szcze­pion­ką Pfi­zer lub Moder­na, NACI reko­men­du­je by dru­gą daw­ką był pre­pa­rat któ­rejś z tych dwóch firm. Komi­sja wyja­śnia, że obie szcze­pion­ki bazu­ją na tech­no­lo­gii mRNA i moż­na je mieszać.

Reko­men­da­cje NACI opie­ra­ją się na wyni­kach badań pro­wa­dzo­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Hisz­pa­nii, któ­re poka­zu­ją, że mie­sza­nie szcze­pio­nek Astra­Ze­ne­ca i Pfi­zer jest zarów­no bez­piecz­ne, jak i skuteczne.

Według obec­nych zale­ceń oso­by, któ­re przy­ję­ły pierw­szą daw­kę Astra­Ze­ne­ca powin­ny dostać dru­gą tej samej fir­my. W przy­pad­ku szcze­pio­nek bazu­ją­cych na mRNA komi­sja twier­dzi­ła do tej pory, że moż­na je sto­so­wać zamien­nie tyl­ko w szcze­gól­nych sytu­acjach, gdy pre­pa­rat danej fir­my nie jest dostępny.