Według stro­ny inter­ne­to­wej U of T , wymóg szcze­pień jest wspie­ra­ny przez lokal­ne wła­dze zdro­wia publicz­ne­go w Toron­to i Peel  i doty­czy zakwa­te­ro­wa­nia we wszyst­kich trzech kam­pu­sach począw­szy od tej jesieni.

Stro­na inter­ne­to­wa U of T mówi, że stu­den­ci powin­ni zaszcze­pić się pierw­szą daw­ką przed datą wpro­wa­dze­nia się, a uni­wer­sy­tet zde­cy­do­wa­nie zale­ca, aby otrzy­ma­li ją co naj­mniej 14 dni wcześniej.

Stu­den­ci, któ­rzy nie są w sta­nie zaszcze­pić się przed wpro­wa­dze­niem, będą mie­li dwa tygo­dnie od daty wpro­wa­dze­nia na otrzy­ma­nie pierw­szej dawki.

Reklama

Ucznio­wie, któ­rzy nie otrzy­ma­ją pierw­szej daw­ki w cią­gu dwóch tygo­dni od wpro­wa­dze­nia, muszą liczyć się z ograniczeniami.

Wyjąt­ki mogą być uczy­nio­ne z powo­dów medycz­nych lub innych uzna­nych przez Kodeks Praw Czło­wie­ka Ontario.

Stro­na mówi, że stu­den­ci, któ­rzy pla­nu­ją zamiesz­kać w aka­de­mi­ku, otrzy­ma­ją dal­sze infor­ma­cje o tym, jak dostar­czyć potwier­dze­nie szcze­pie­nia i jak popro­sić o zakwa­te­ro­wa­nie w nad­cho­dzą­cych tygodniach.

Nowy śro­dek nie doty­czy jed­nak miesz­kań Stu­dent Fami­ly Housing