Dzię­ki ini­cja­ty­wie Komi­sji Bez­pie­czeń­stwa Ruchu Dro­go­we­go w Mis­sis­sau­dze moż­na bez­płat­nie otrzy­mać tabli­ce nawo­łu­ją­ce do ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści jaz­dy by umie­ścić je na traw­ni­ku przed domem.

Zna­ki muszą być wbijane:

  • tyl­ko bez­po­śred­nio na lub przed posesją
  • co naj­mniej dwie sto­py od kra­węż­ni­ka lub kra­wę­dzi jezdni
  • nie mogą zasła­niać, abi zagra­dzać dro­gi, pasa środ­ko­we­go, wysep­ki dro­go­wej, chodnika,
  • ścież­ki rowe­ro­wej ani szla­ku wielofunkcyjnego
  • co naj­mniej trzy metry od hydran­tu prze­ciw­po­ża­ro­we­go

    Aby uzy­skać znak nale­ży zadzwo­nić pod numer 311 lub 905–615-4311.

    Reklama