Mia­sto Mis­sis­sau­ga wyda­ło łącz­nie 15 man­da­tów fir­mom i oso­bom, któ­re rze­ko­mo naru­szy­ły zasa­dy anty­pan­de­micz­ne zwią­za­ne z COVID-19.

Cho­ciaż mia­sto nie jest już obję­te naka­zem pozo­sta­wa­nia w domu, Mis­sis­sau­ga – pierw­szy etap pla­nu ponow­ne­go otwar­cia pro­win­cji zaczy­na się 11 czerw­ca. W zeszłym tygo­dniu mia­sto nało­ży­ło man­da­ty w wyso­ko­ści 880 dol. na 14 osób i jed­ną fir­mę.  14 osób zosta­ło uka­ra­nych za rze­ko­my udział w nie­le­gal­nym pry­wat­nym spo­tka­niu samo­cho­do­wym, a jed­na fir­ma   za rze­ko­me naru­sze­nie zasad zwią­za­nych z COVID.

4 czerw­ca „nie­li­cen­cjo­no­wa­ny sprze­daw­ca owo­ców” otrzy­mał man­dat za  “nie­za­pew­nie­nie prze­strze­ga­nia odpo­wied­nich pro­to­ko­łów masko­wa­nia i dystansowania”

Reklama

Man­da­ty wysta­wio­no rów­nież 3 oso­bom za zbyt hała­śli­we pojazdy.