Toron­toń­ska poli­cja wzna­wia egze­kwo­wa­nie prze­pi­sów doty­czą­cych par­ko­wa­nia na uli­cy. Ruty­no­we kon­tro­le roz­pocz­ną się w ponie­dzia­łek o 12:01, tuż po pół­no­cy. Poli­cja zre­zy­gno­wa­ła z wysta­wia­nia man­da­tów za nie­pra­wi­dło­we par­ko­wa­nie w cza­sie wzro­stu zacho­ro­wań na COVID-19. Teraz nad­szedł czas luzo­wa­nia restryk­cji, a powrót do “nor­mal­no­ści” wią­że się z moż­li­wo­ścią dosta­nia mandatu.

W oświad­cze­niu poli­cja pod­kre­śli­ła, że widać, jak natę­że­nie ruchu ulicz­ne­go rośnie. Dla­te­go trze­ba dbać o dostęp­ność miejsc par­kin­go­wych oraz moż­li­wość dotar­cia kare­tek i stra­ży pożar­nej do miej­sca wezwa­nia. Zapo­wie­dzia­ła, że funk­cjo­na­riu­sze spraw­dza­ją­cy par­ko­wa­nie będą zwra­cać uwa­gę na prze­kro­cze­nie cza­su par­ko­wa­nia, par­ko­wa­nie na uli­cach osie­dlo­wych bez zezwo­le­nia, par­ko­wa­nie na zmia­nę, a tak­że brak opła­ty lub brak umiesz­cze­nia pokwi­to­wa­nia zapła­ty w widocz­nym miejscu.