W Lon­don, Ont., zor­ga­ni­zo­wa­no marsz pamię­ci o ofia­rach ata­ku na rodzi­nę Afza­al. Tysią­ce osób, wyznaw­ców róż­nych reli­gii, nie tyl­ko muzuł­ma­nów, prze­szło sie­dem kilo­me­trów od skrzy­żo­wa­nia, na któ­rym doszło do ata­ku, do mecze­tu Lon­don Muslim Mosque.

Wśród osób, któ­re prze­ma­wia­ły pod­czas wie­cu, był Faisal Joseph, praw­nik i były prze­wod­ni­czą­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Muzuł­ma­nów w Lon­don. Mówił o potrze­bie pamię­ci o zmar­łych i o miło­ści i poko­ju, któ­re zmie­nia­ją ser­ca i nie dopusz­cza­ją do aktów zła. Głos zabie­ra­li tak­że kano­nik Kevin Geo­r­ge z Kościo­ła angli­kań­skie­go St. Aidan’s oraz ks. Jim Moc­kler z bazy­li­ki kate­dral­nej św. Pio­tra. Ks. Moc­kler pod­kre­ślał, że każ­dą for­mę rasi­zmu moż­na zwy­cię­żyć miło­ścią, zemsta ustą­pi prze­ba­cze­niu, a wszel­kie spo­ry zosta­ną roz­wią­za­ne dzię­ki wza­jem­ne­mu szacunkowi.

Wie­czór pamię­ci odbył się też w Toron­to na pla­cu Natha­na Phi­lip­sa. Rów­nież set­ki osób przy­szły z kwia­ta­mi do Gla­mor­gan Park w Scarborough.

Pogrzeb rodzi­ny Afza­al odbył się w sobo­tę rano w London.