W poniedziałek informacje o złagodzeniu środków granicznych

Rząd fede­ral­ny ogło­si w ponie­dzia­łek 21 czerw­ca zła­go­dze­nie nie­któ­rych ogra­ni­czeń gra­nicz­nych dla w peł­ni zaszcze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków i sta­łych miesz­kań­ców, ale ostrze­ga, że cał­ko­wi­te roz­wią­za­nie nie nadej­dzie, dopó­ki nie nastą­pi znacz­ny wzrost licz­by szcze­pień w Kanadzie.

Zmia­ny w restryk­cjach gra­nicz­nych będą ogra­ni­czo­ne do kil­ku środ­ków, a wła­dze nadal odra­dzać będą wszyst­kich mniej istot­nych podró­ży — powie­dział  mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Bill Bla­ir  w wywia­dzie  na falach CBC —  Rose­ma­ry Bar­ton Live .

Nastą­pią „zmia­ny w odnie­sie­niu do hote­li kwa­ran­tan­no­wych, być może pew­ne impli­ka­cje doty­czą­ce tego, kto zosta­nie pod­da­ny kwa­ran­tan­nie, co to zna­czy być w peł­ni zaszcze­pio­nym podróż­ni­kiem i jakie zmia­ny moż­na teraz zasto­so­wać wobec osób któ­re w rze­czy­wi­sto­ści są w peł­ni zaszcze­pio­ne – powie­dział Blair.

Otta­wa ogło­si­ła w pią­tek, że będzie kon­ty­nu­ować ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia na gra­ni­cy kana­dyj­sko-ame­ry­kań­skiej przez co naj­mniej kolej­ny mie­siąc, do 21 lip­ca, ale zmia­ny ogło­szo­ne w ponie­dzia­łek będą doty­czyć w peł­ni zaszcze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków i sta­łych mieszkańców.

Zmia­na nastę­pu­je, gdy wie­le kana­dyj­skich pro­win­cji osią­gnę­ło klu­czo­wy cel szcze­pień – ponad 75 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się Kana­dyj­czy­ków otrzy­ma­ło już co naj­mniej jed­ną daw­kę, a ponad 20 pro­cent otrzy­ma­ło dwie.

 

Tym­cza­sem poli­ty­cy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ostro zare­ago­wa­li na piąt­ko­wą wia­do­mość o prze­dłu­że­niu środ­ków granicznych.

Mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go ostrzegł, że Kana­da dotrze do „mety”, dopie­ro wte­dy, gdy oko­ło 75 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się Kana­dyj­czy­ków  zosta­nie w peł­ni zaszczepionych.

Bla­ir powie­dział, że wów­czas „moż­li­we są zmia­ny” na gra­ni­cy. Nie spre­cy­zo­wał, jakie. Bla­ir powtó­rzył rów­nież, że rząd zacho­wu­je ostroż­ność i moni­to­ru­je sytu­ację pod kątem nie­bez­piecz­nych muta­cji przy roz­wa­ża­niu zmian w poli­ty­ce gra­nicz­nej. Środ­ki gra­nicz­ne będą dosto­so­wa­ne do zmie­nia­ją­cych się oko­licz­no­ści epidemiologicznych.

Aby usta­lić, czy podróż­ni powra­ca­ją­cy do Kana­dy są w peł­ni zaszcze­pie­ni,  że ​​rząd koor­dy­nu­je z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi part­ne­ra­mi, w tym USA i kra­ja­mi euro­pej­ski­mi, sys­tem wery­fi­ka­cji szcze­pień dla podró­ży międzynarodowych.

Bla­ir powie­dział, że apli­ka­cja Arri­ve­CAN – obec­nie uży­wa­na na gra­ni­cy – ​​zosta­nie zmo­dy­fi­ko­wa­na, aby umoż­li­wić akcep­ta­cję doku­men­tów wery­fi­ka­cji szcze­pień. „Wie­rzy­my, że ta apli­ka­cja pomo­że nam dosto­so­wać się do nie­unik­nio­ne­go wzro­stu licz­by podróż­nych” – dodał.