Bia­ły Dom poin­for­mo­wał, że przed­sta­wi­cie­le władz fede­ral­nych będą „pukać od drzwi  do drzwi”, aby skło­nić wię­cej osób do przy­ję­cia szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19.

„Musi­my iść od miej­sco­wo­ści do miej­sco­wo­ści, od sąsiedz­twa do sąsiedz­twa, a czę­sto od drzwi do drzwi – dosłow­nie puka­jąc do każ­dych drzwi – aby dać wszyst­kim pozo­sta­łym ochro­nę przed wiru­sem” – zapo­wie­dział pre­zy­dent Joe Biden.

Pre­zy­dent pró­bo­wał zawsty­dzić tych, któ­rzy odmó­wi­li przy­ję­cia szcze­pion­ki. Ponie­waż „milio­ny Ame­ry­ka­nów wciąż nie jest zaszcze­pio­nych i nie są chro­nie­ni”, a „ich spo­łecz­no­ści są zagro­żo­ne. Ich przy­ja­cie­le są zagro­że­ni. Ludzie, na któ­rych im zale­ży, są zagrożeni”.

REKLAMA

Biden zaata­ko­wał rów­nież nie­szcze­pio­nych mło­dych ludzi, „któ­rzy mogli myśleć, że nie muszą być szcze­pie­ni, nie musie­li się tym mar­twić, nie musie­li nic z tym robić do tej pory”.

Nie jest jasne, czy rzą­do­wa ini­cja­ty­wa puka­nia do drzwi będzie doty­czyć jedy­nie spo­łecz­no­ści o niskim wskaź­ni­ku szcze­pień, czy też będzie pole­gać na tym, że pra­cow­ni­cy rzą­do­wi uda­dzą się wyłącz­nie do domów osób nieszczepionych.

Ogło­sze­nie tego pla­nu natych­miast wywo­ła­ło ogrom­ny sprze­ciw w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, a wie­lu kry­ty­ków porów­nu­je  ini­cja­ty­wę Bia­łe­go Domu do tak­tyk w sty­lu Gestapo.

„To nazi­stow­skie Niem­cy” – powie­dział Mike Lin­dell, zało­ży­ciel MyPil­low, w inter­ne­to­wej dys­ku­sji ze Ste­vem Ban­no­nem, gospo­da­rzem War Room i byłym dorad­cą pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa. „To naj­bar­dziej obrzy­dli­wa rzecz, jaką kie­dy­kol­wiek słyszałem”.

„To jest komu­nizm” – dodał.

„Teraz poje­dzie­my od drzwi do drzwi, żeby spraw­dzić two­je papie­ry”, zażar­to­wał kon­ser­wa­tyw­ny pisarz i akty­wi­sta Ste­ve Deace.

Inni sku­pi­li się na tym, że ini­cja­ty­wa Bia­łe­go Domu może naru­szać pouf­ność doku­men­ta­cji pacjentów.

Tym­cza­sem rzą­dy sta­no­we pod­ję­ły sze­reg ini­cja­tyw zachę­ca­ją­cych do przyj­mo­wa­nia szcze­pio­nek, takich jak bez­płat­ne losy na lote­rię , szan­sa dla dzie­ci w wie­ku od 12 do 17 lat na wygra­nie peł­nych sty­pen­diów na uni­wer­sy­te­tach sta­no­wych (Ohio) oraz bon oszczęd­no­ścio­wy w wyso­ko­ści 100 USD dla bior­cy szcze­pion­ki w wie­ku od 16 do 25 lat (Wir­gi­nia Zachodnia).

 

za life­si­te news