Siły izra­el­skie znisz­czy­ły w śro­dę pale­styń­ską spo­łecz­ność Bedu­inów Hum­sa al-Baqa­i’a w Doli­nie Jor­da­nu, w tym zabu­do­wa­nia miesz­kal­ne i maszy­ny rol­ni­cze dostar­czo­ne przez spo­łecz­ność międzynarodową.

Co naj­mniej 65 osób, w tym 35 dzie­ci, zosta­ło wysie­dlo­nych, poin­for­mo­wałł Chri­sto­pher Holt z Kon­sor­cjum Ochro­ny Zachod­nie­go Brze­gu, gru­py mię­dzy­na­ro­do­wych agen­cji pomo­co­wych wspie­ra­nych przez Unię Euro­pej­ską, któ­ra poma­ga mieszkańcom.

Wybu­rze­nia spra­wi­ły, że wie­śnia­cy, któ­rzy zara­bia­ją na życie głów­nie dzię­ki wypa­sa­niu oko­ło 4000 owiec, znów zosta­li bez­dom­ni. UE w prze­szło­ści poma­ga­ła miesz­kań­com w odbu­do­wie po wcze­śniej­szych wybu­rze­niach.

Na mocy poro­zu­mień z Oslo Doli­na Jor­da­nu, któ­ra sta­no­wi 60 pro­cent oku­po­wa­ne­go Zachod­nie­go Brze­gu, zosta­ła skla­sy­fi­ko­wa­na jako Stre­fa C, co ozna­cza, że ​​znaj­du­je się pod peł­ną izra­el­ską kon­tro­lą woj­sko­wą i cywilną.

reklama

To już siód­my raz, kie­dy osa­da zosta­ła wybu­rzo­na od listo­pa­da 2020 r., kie­dy to – według Nor­we­skiej Rady ds. Uchodź­ców (NRC) – w naj­więk­szym poje­dyn­czym incy­den­cie wybu­rze­nio­wym odno­to­wa­nym w ostat­nich latach znisz­czo­no 83 obiekty .

Holt powie­dział, że rodzi­ny odmó­wi­ły opusz­cze­nia tego obszaru.

„Rozu­mie­my, co sta­ło się dziś rano, że izra­el­skie woj­sko weszło do spo­łecz­no­ści oko­ło 9 rano i zbu­rzy­ło wszyst­ko w wio­sce, w tym osiem budyn­ków miesz­kal­nych, schro­ni­ska dla zwie­rząt, a tak­że zabu­do­wa­nia  rol­ni­cze” – powie­dział Al Jazeera.

„Siły izra­el­skie pró­bo­wa­ły siłą prze­nieść rodzi­ny, co jest nie­le­gal­ne, ponie­waż jest to tery­to­rium oku­po­wa­ne, a rodzi­ny odmó­wi­ły wyjaz­du… To bar­dzo poważ­na eska­la­cja”.

Zgod­nie z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym pań­stwo oku­pu­ją­ce  ma suro­wy zakaz prze­no­sze­nia człon­ków oku­po­wa­nej lud­no­ści z ich ist­nie­ją­cych osad wbrew ich woli.

W lutym ubie­głe­go roku siły izra­el­skie skon­fi­sko­wa­ły rów­nież zbior­ni­ki na wodę w wio­sce, po tym, jak dwu­krot­nie w tym samym mie­sią­cu prze­pro­wa­dzi­ły roz­biór­ki , pozo­sta­wia­jąc spo­łecz­ność bez wody pit­nej i wody dla zwie­rząt gospodarskich.

Rodzi­ny w Hum­sa al-Baqa­i’a nie mają obec­nie schro­nie­nia przed upa­ła­mi o tem­pe­ra­tu­rze 39 stop­ni Cel­sju­sza (102 Fah­ren­he­ita) w doli­nie Jordanu.

Pale­styń­skie domy w Doli­nie Jor­da­nu są nisz­czo­ne przez wła­dze izra­el­skie, któ­re twier­dzą, że zosta­ły zbu­do­wa­ne bez pozwolenia.

Obszar pale­styń­skiej Doli­ny Jor­da­nu obej­mu­je oko­ło 160 000 hek­ta­rów gdzie 13 000 izra­el­skich osad­ni­ków miesz­ka w 38 osie­dlach. Tym­cza­sem oko­ło 65 000 Pale­styń­czy­ków miesz­ka w 34 osadach.

 

za alja­ze­era, globeandmail