Ponad 60 pro­cent Alber­tów opo­wie­dzia­ło się w refe­ren­dum za usu­nię­ciem zasa­dy płat­no­ści wyrów­naw­czych z Konstytucji.

„Wyraź­na więk­szość miesz­kań­ców Alber­ty wysła­ła potęż­ny komu­ni­kat do resz­ty Kana­dy w spra­wie wyrów­ny­wa­nia” –  oświad­czył pre­mier Alber­ty Jason Ken­ney w mediach społecznościowych.

„Ta sil­na demo­kra­tycz­na eks­pre­sja daje rzą­do­wi Alber­ty odno­wio­ny man­dat do zapew­nie­nia uczci­wej umo­wy dla wszyst­kich miesz­kań­ców Alberty”.

Wyni­ki son­da­żu 18 paź­dzier­ni­ka, prze­pro­wa­dzo­ne­go przy oka­zji wybo­rów do rad miej­skich i szkol­nych w całej, zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne 26 października.

Dru­gie pyta­nie refe­ren­dal­ne doty­czą­ce utrzy­ma­nia cza­su dzien­ne­go przez cały rok prze­pa­dło z nie­wiel­kim mar­gi­ne­sem, 49,9 do 50,1 procent.

W zasob­nej w gaz i ropę naf­to­wą Alber­cie  miesz­kań­cy od daw­na skar­żą się na redy­stry­bu­cję ich bogac­twa do innych pro­win­cji w ramach pro­gra­mu wyrów­naw­cze­go. Niskie ceny ropy w ostat­nich latach przy­czy­ni­ły się do nasi­le­nia sprzeciwu.

Aby zde­cy­do­wać, któ­re pro­win­cje mogą otrzy­mać wypła­tę wyrów­na­nia, Otta­wa mie­rzy zdol­ność każ­dej pro­win­cji do zwięk­sza­nia docho­dów podat­ko­wych i porów­nu­je tę zdol­ność z inny­mi pro­win­cja­mi. Jeśli pro­win­cja nie jest w sta­nie zebrać wystar­cza­ją­cych docho­dów z podat­ków, aby zapew­nić “roz­sąd­ny” poziom usług publicz­nych w porów­na­niu z inny­mi pro­win­cja­mi, ta pro­win­cja otrzy­mu­je wyrów­na­nie od rzą­du federalnego.

Ken­ney powie­dział, że wynik refe­ren­dum sam w sobie nie daje Alber­cie upraw­nień do jed­no­stron­ne­go usu­nię­cia tej zasa­dy z kon­sty­tu­cji, ale daje  więk­szą siłę naci­sku, aby zachę­cić innych do jej usunięcia.