Człon­ko­wie RCMP sto­jąc w obli­czu utra­ty pra­cy z powo­du obo­wiąz­ko­wych szcze­pień zwra­ca­ją się do swo­je­go komi­sa­rza i pro­szą o wspar­cie Kanadyjczyków.

W obszer­nym i szcze­gó­ło­wym liście otwar­tym do komi­sarz RCMP Bren­dy Luck funk­cjo­na­riu­sze twier­dzą, że nie mogą „dobro­wol­nie uczest­ni­czyć w egze­kwo­wa­niu naka­zów”, co do któ­rych słusz­no­ści nie są przekonani.

Człon­ko­wie RCMP prze­ciw­ni man­da­tom szcze­pień utwo­rzy­li orga­ni­za­cję o nazwie Moun­ties For Fre­edom . Człon­ko­wie RCMP są jed­ny­mi z tysię­cy fede­ral­nych urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, któ­rzy czu­ją się zagro­że­ni oświad­cze­niem pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au, że „będą kon­se­kwen­cje” dla tych, któ­rzy zde­cy­du­ją się nie szczepić.

reklama

Opo­wia­da­ją się prze­ciw­ko „dys­kry­mi­na­cji, któ­rej doświad­cza­ją ci, któ­rzy sko­rzy­sta­li ze swo­je­go pra­wa do auto­no­mii cielesnej”.

 

Jak dotąd oko­ło 33 000 funk­cjo­na­riu­szy Kró­lew­skiej Kana­dyj­skiej Poli­cji Kon­nej  RCMP i per­so­ne­lu pomoc­ni­cze­go pod­pi­sa­ło list do dowód­cy komi­sarz Bren­dy Lucki 

Ape­lu­ją do Komi­sarz Łuc­ki,  pozo­sta­ła wier­na Kar­cie i Kar­cie Praw, a nie żad­nej kon­kret­nej oso­bie publicz­nej. “Naszym zada­niem jako Moun­ties jest zacho­wa­nie poko­ju. Jeśli będzie­my podą­żać   dro­gą segre­ga­cji i dys­kry­mi­na­cji, ryzy­ku­je­my powtó­rze­nie błę­dów z prze­szło­ści. Podział w naszym spo­łe­czeń­stwie szyb­ko zbli­ża się do pozio­mu bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go” – czy­ta­my w liście.

„Pro­si­my o wsz­czę­cie docho­dze­nia w celu upew­nie­nia się, że w roz­po­wszech­nia­niu infor­ma­cji od fede­ral­nych i pro­win­cjo­nal­nych orga­nów zdro­wia lub osób publicz­nych na sta­no­wi­skach zaufa­nia nie popeł­nio­no żad­nych prze­stępstw. Pro­si­my o wysła­nie śled­czych w celu zebra­nia zeznań od leka­rzy (i innych wia­ry­god­nych świad­ków), któ­rzy twier­dzą, że zosta­li uciszeni.”

„Z sza­cun­kiem prze­sy­ła­my ten list otwar­ty, aby wyra­zić nasze naj­szczer­sze oba­wy i sta­now­cze sprze­ciw wobec przy­mu­so­wej inter­wen­cji medycz­nej sto­so­wa­nej wobec Kana­dyj­czy­ków oraz prze­ciw­ko nie­uza­sad­nio­nej dys­kry­mi­na­cji doświad­cza­nej przez tych, któ­rzy korzy­sta­ją ze swo­je­go zgod­ne­go z pra­wem man­da­tu do auto­no­mii wła­sne­go ciała.

„Nie jeste­śmy prze­ciw­ni szcze­pie­niom, ale jako funk­cjo­na­riu­sze orga­nów ści­ga­nia nie może­my z czy­stym sumie­niem dobro­wol­nie uczest­ni­czyć w egze­kwo­wa­niu prze­pi­sów, któ­re naszym zda­niem są sprzecz­ne z naj­lep­szym inte­re­sem osób, któ­re chronimy”.

„Pocho­dzi­my z róż­nych rang,  spo­łecz­no­ści, śro­do­wisk kul­tu­ro­wych, prze­ko­nań reli­gij­nych i sta­nu szcze­pień. Razem jeste­śmy Moun­ties for Freedom”.

RCMP jest wspie­ra­na przez Naro­do­wą Fede­ra­cję Poli­cji, któ­ra popie­ra ich pra­wo do odmo­wy szczepień.

„Jako przed­sta­wi­cie­le naszych spo­łecz­no­ści w RCMP i przed­sta­wi­cie­le RCMP w naszych spo­łecz­no­ściach nigdy nie byli­śmy świad­ka­mi takie­go podzia­łu w naszym kra­ju. To poczu­cie „My kon­tra Oni” będzie dodat­ko­wo pod­sy­ca­ne przez posia­da­nie sił poli­cyj­nych skła­da­ją­cych się wyłącz­nie z „zaszcze­pio­nych” ludzi, jed­no­cze­śnie obsłu­gu­ją­cych spo­łecz­no­ści skła­da­ją­ce się z „nie­szcze­pio­nych” ludzi, co jest sprzecz­ne z mode­lem poli­cji spo­łecz­nej, do któ­re­go dąży RCMP”. — wskazują

„Jako funk­cjo­na­riu­sze orga­nów ści­ga­nia już teraz doświad­cza­my wyż­sze­go pozio­mu stre­su i cho­rób psy­chicz­nych ze wzglę­du na cha­rak­ter naszej pra­cy. Zosta­ły one spo­tę­go­wa­ne – znacz­nie – przez naka­zy, któ­re naszym zda­niem są głę­bo­ko nie­etycz­ne i dzie­lą­ce społeczeństwo”.