Podej­rza­ny o rze­ko­me zabój­stwa z nie­na­wi­ści w Lon­dy­nie śmiał się pod­czas aresz­to­wa­nia: czy­ta­my w Lon­don Free Press – powie­dział o tym  strau­ma­ty­zo­wa­ny tak­sów­karz, któ­ry był świad­kiem zatrzy­ma­nia. 20-let­ni Natha­niel Velt­man z Lon­dy­nu jest oskar­żo­ny o czte­ry mor­der­stwa pierw­sze­go stop­nia w naj­więk­szym maso­wym akcie mor­du w histo­rii miasta.
Kie­row­ca aresz­to­wa­ny w rze­ko­mym ata­ku moty­wo­wa­nym nie­na­wi­ścią, w któ­rym zgi­nę­ło czte­rech człon­ków pocho­dzą­cej z Paki­sta­nu rodzi­ny w Lon­don, śmiał się, gdy poli­cja zabra­ła go do aresztu.

Tak­sów­karz krót­ko przed 21:00 zapar­ko­wał przed Cher­ry­hill Vil­la­ge Mall na Oxford Stre­et na prze­rwę na kawę . W nie­dzie­lę na pra­wie pusty par­king wje­chał czar­ny pickup.

Według rela­cji tak­sów­ka­rza, kie­row­ca pika­pa miał na sobie coś, co wyglą­da­ło na kami­zel­kę kulo­od­por­ną, hełm w sty­lu woj­sko­wym i ubra­nie “moż­li­we, że ze swastykami”.

Reklama

Kie­row­ca pick-upa powie­dział tak­sów­ka­rzo­wi, któ­ry wysiadł z samo­cho­du i zapa­lił papie­ro­sa, aby zadzwo­nił na poli­cję, bo wła­śnie kogoś zabił, popro­sił następ­nie  tak­sów­ka­rza o nagra­nie jego aresztowania.

Opis kie­row­cy pic­ku­pa odbie­ga od tego, co zna­jo­mi twier­dzą 20 let­nim o Natha­nie­lu Veltmanie.

„Nate nie jest rady­kal­nym ter­ro­ry­stą. On nie jest taki. Nie jest isla­mo­fo­bem. To nie jest ten dzie­ciak” – stwier­dził jeden z przyjaciół.

Przy­ja­ciel, któ­ry pocho­dzi z Bli­skie­go Wscho­du, powie­dział, że nigdy nie sły­szał, by Velt­man mówił coś złe­go o Bli­skim Wscho­dzie lub muzuł­ma­nach. „Nate był  bli­skim przy­ja­cie­lem i nigdy nie powie­dział mi nic złe­go” – stwier­dził  mężczyzna.

Inny twier­dzi, że Velt­man „nigdy nie powie­dział nicze­go nie­na­wist­ne­go” o żad­nej grupie.

„Jest chrze­ści­ja­ni­nem.… Zawsze był dość spo­koj­ny w sto­sun­ku do innych ludzi”

Obaj męż­czyź­ni popro­si­li o zacho­wa­nie ano­ni­mo­wo­ści. Jeden z nich jest kole­gą Velt­ma­na z pra­cy ale nie wska­zał   pracodawcy.

Grey Rid­ge Egg Farms w Stra­th­roy potwier­dzi­ło póź­niej The Free Press, że Velt­man pra­co­wał tam w nie­peł­nym wymia­rze godzin.
Zale­d­wie kil­ka tygo­dni temu Velt­man wybrał się na ryby z przy­ja­ciół­mi i wyda­wał się im tak szczę­śli­wy jak zawsze, dodał kole­ga z pra­cy. Zdję­cie z tej wypra­wy przed­sta­wia uśmiech­nię­te­go Velt­ma­na popi­su­ją­ce­go się zdobyczą.

W pią­tek Velt­man popro­sił go o dokoń­cze­nie za nie­go pra­cy, ponie­waż zmarł czło­nek rodzi­ny, być może jego bab­cia lub prababka.

„Wyglą­dał na zała­ma­ne­go w pią­tek. To ostat­ni raz, kie­dy go widziałem.

Sły­szał od innych pra­cow­ni­ków, że Velt­man poja­wił się w nie­dzie­lę na dzien­nej zmia­nie   i wyda­wał się OK śmier­tel­ny atak miał miej­sce wie­czo­rem tego same­go dnia.

Sły­szał rów­nież, że Velt­man mógł po pra­cy grać w air­soft,  grę podob­ną do  paint­ball, któ­ra uży­wa mięk­kich śrutów

Poli­cja potwier­dzi­ła, że ​​kie­row­ca miał na sobie kami­zel­kę kulo­od­por­ną w momen­cie aresz­to­wa­nia, ale rzecz­nik poli­cji odmó­wił wyja­śnie­nia, czy miał na sobie rów­nież coś, co przed­sta­wia­ło swastyki.

Velt­man był głów­nie łagod­nym intro­wer­ty­kiem, stwier­dził współpracownik.

Obaj mie­li dys­ku­to­wać o wie­rze, ale Velt­man nigdy nie narzu­cał swo­ich prze­ko­nań.  „Nie był eks­tre­mal­nym chrze­ści­ja­ni­nem. Nigdy nie wyda­wał się nie­na­wi­dzić ludzi, nigdy nie powie­dział nicze­go nie­na­wist­ne­go. Wyda­je się, że to zupeł­nie nie pasu­je do jego charakteru”.

„On nie jest bru­tal­nym face­tem. Cza­sa­mi jest tro­chę ner­wo­wy, ale poza tym jest dobrym face­tem. Doga­du­je się ze wszyst­ki­mi w pra­cy” — twier­dził inny.

Velt­man dora­stał w Stra­th­roy i prze­niósł się do Lon­don oko­ło sześć mie­się­cy temu, aby pójść do Fan­sha­we Col­le­ge, dodał mężczyzna.

Sąsie­dzi powie­dzie­li The Free Press, że Velt­man miesz­kał sam  i opi­sa­ła go jako intro­wer­ty­ka któ­ry grał w gry wideo i rzad­ko wcho­dził odzy­wał się do sąsiadów