Nie ma lep­sze­go miej­sca w Kana­dzie na obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski niż Nia­ga­ra-on-the-Lake, gdzie znaj­du­je się cmen­tarz rekru­tów do Armii Hal­le­ra. 11 listo­pa­da 2021 roku odwie­dzi­li­śmy to miej­sce z kamerą.