Fede­ral­ny mini­ster zdro­wia, Jean-Yves Duc­los, tłu­ma­czył, na czym mają pole­gać obostrze­nia doty­czą­ce podró­żo­wa­nia wpro­wa­dza­ne w związ­ku z poja­wie­niem się warian­tu omi­kron. Część osób powra­ca­ją­cych z zagra­ni­cy skar­ży­ła się, że nowe zasa­dy są nie­ja­sne i nie wia­do­mo, cze­go nale­ży przestrzegać.

Mini­ster powie­dział w pią­tek, że tem­po wpro­wa­dza­nia obo­wiąz­ko­wych testów po wylą­do­wa­niu w Kana­dzie i kwa­ran­tan­ny będzie róż­ne na róż­nych lot­ni­skach. Potrze­ba do tego ludzi, miej­sca i zesta­wów testo­wych, a te zaso­by nie wszę­dzie są jed­na­ko­wo dostępne.

Zgod­nie z nowy­mi zasa­da­mi Kana­dyj­czy­cy, sta­li rezy­den­ci i zaszcze­pie­ni podróż­ni z zagra­ni­cy, któ­rzy lądu­ją na kana­dyj­skich lot­ni­skach po wylo­cie z kra­ju inne­go niż USA, muszą pod­dać się testo­wi na lot­ni­sku lub dosta­ją test na COVID-19 do samo­dziel­ne­go wyko­na­nia w domu. Do cza­su otrzy­ma­nia nega­tyw­ne­go wyni­ku muszą pozo­sta­wać w izo­la­cji. Na wynik testu, według rzę­du fede­ral­ne­go, cze­ka się mak­sy­mal­nie trzy dni. W przy­pad­ku, gdy wynik będzie pozy­tyw­ny, kwa­ran­tan­na trwa 14 dni.

Podróż­ni nie­zasz­cze­pie­ni muszą odby­wać kwa­ran­tan­nę w jed­nym wska­za­nym miejscu.

Oso­by, któ­re w Kana­dzie mają tyl­ko prze­siad­kę, rów­nież muszą wyko­nać test na lot­ni­sku lub dosta­ją zestaw testowy.

Wła­dze lot­ni­ska mię­dzy­na­ro­do­we­go w Van­co­uver i lot­ni­ska Pear­so­na pla­nu­ją testo­wa­nie tyl­ko czę­ści podróż­nych na miej­scu. Tłu­ma­czą, że stre­fy przy­lo­tów i tak są zatłoczone.

Na stro­nie Health Cana­da w pią­tek nie było jesz­cze infor­ma­cji o obo­wiąz­ko­wych testach.

Mini­ster Dul­cos mówił w pią­tek, że póki co na gra­ni­cach lądo­wych nic się nie zmie­nia. Rząd obser­wu­je sytu­ację w USA, gdzie potwier­dza­ne są zaka­że­nia muta­cją omikron.

Otta­wa wpro­wa­dzi­ła zakaz przyj­mo­wa­nia podróż­nych z dzie­się­ciu kra­jów afry­kań­skich. Zakaz doty­czy osób, któ­re odwie­dzi­ły kra­je z listy w cią­gu ostat­nich 14 dni przed przy­lo­tem do Kanady.