reklama

W week­end znisz­czo­no pomnik św. Jana Paw­ła II sto­ją­cy przed pol­skim kościo­łem kato­lic­kim Różań­ca Świę­te­go  w Edmon­ton. Jest to jeden  z ostat­nich aktów wan­da­li­zmu wymie­rzo­nych w kościo­ły kato­lic­kie po odkry­ciu setek nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów na tere­nie dwóch daw­nych szkół z inter­na­ta­mi pro­wa­dzo­nych przez Kościół w ramach rzą­do­we­go pro­gra­mu asymilacji.

Poli­cja w Edmon­ton twier­dzi, że podej­rza­ną kobie­tę widzia­no, jak w sobo­tę póź­nym wie­czo­rem w cen­trum mia­sta oble­wa­ła far­bą pomnik.

Pod­sta­wa posą­gu zosta­ła znisz­czo­na czer­wo­ną far­bą i czer­wo­ny­mi odci­ska­mi dłoni.

W ubie­gły czwar­tek front kate­dry w Saska­to­on został zabru­dzo­ny czer­wo­ny­mi odci­ska­mi dło­ni, a na drzwiach nama­lo­wa­no napis „byli­śmy dziećmi”.

Poli­cja w Kolum­bii Bry­tyj­skiej pro­wa­dzi rów­nież śledz­two w spra­wie czte­rech nie­daw­nych poża­rów – dwóch w ten week­end – któ­re znisz­czy­ły kościo­ły kato­lic­kie w połu­dnio­wym rejo­nie prowincji.

Arcy­bi­skup kato­lic­kiej archi­die­ce­zji Edmon­ton Richard Smith powie­dział w oświad­cze­niu, że są zasmu­ce­ni wan­da­li­zmem i że para­fia i archi­die­ce­zja „soli­da­ry­zu­ją się z rdzen­ną lud­no­ścią w tym momen­cie głę­bo­kie­go smutku”.

„W cza­sie, gdy nasz kraj jest dotkli­wie świa­do­my potrze­by pojed­na­nia z rdzen­ną lud­no­ścią tej zie­mi, war­to przy­po­mnieć sło­wa, któ­ry­mi papież Jan Paweł II pod­czas swo­jej wizy­ty w Fort Simp­son w 1987 r. zde­cy­do­wa­nie potwier­dził wro­dzo­ną dobroć rdzen­nej kul­tu­ry i tra­dy­cji oraz wyra­ził soli­dar­ność z Pierw­szy­mi Naro­dów, Meti­sa­mi i Luda­mi Innu w obro­nie ich praw” – Stwier­dza abp Smith w oświadczeniu.

Poli­cja w Edmon­ton twier­dzi, że ich Jed­nost­ka ds. Prze­stępstw z Nie­na­wi­ści i  Eks­tre­mi­zmu zosta­ła powia­do­mio­na o wan­da­li­zmie posągu.