Wła­dza zwięk­sza­jąc swo­je upraw­nie­nia do kon­tro­li spo­łe­czeń­stwa pra­wie nigdy się nie cofa, trze­ba być przy­go­to­wa­nym men­tal­nie na eska­la­cję, trze­ba się łączyć w gru­py — Andrzej Kumor w swym kolej­nym wideofelietonie