Roz­ma­wia­my ze zwy­cięz­ca­mi regat Yacht Klu­bu Pol­ski, nasto­let­ni­mi Sabi­ną, Kazi­kiem i Gabrie­lem oraz skip­pe­rem Rober­tem o tym że żeglar­stwo jest w mia­rę przy­stęp­ną for­mą dosko­na­łe­go wypo­czyn­ku na wodzie w samym ser­cu Toron­to, a tak­że świet­ną oka­zją wycho­wa­nia i nauki dzie­ci. O tym ile, co kosz­tu­je, i jakie są trud­no­ści opo­wia­da Robert Bartlewski.