Wice­pre­zy­dent Kama­la Har­ris wyda­wa­ła się prze­ję­zy­czyć pod­czas wyemi­to­wa­ne­go w nie­dzie­lę wywia­du dla CBS News „Face the Nation”, gdy odpo­wie­dzia­ła że „demo­kra­cja” jest naj­więk­szym wyzwa­nie dla bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go, przed któ­rym sto­ją Sta­ny Zjednoczone.

Zapy­ta­na przez Mar­ga­ret Bren­nan o jedy­ne zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go, któ­re nie daje jej spać w nocy.  wice­pre­zy­dent USA odparła

„​Szcze­rze mówiąc, jed­nym z nich jest nasza demo­kra­cja. Myślę, że ludzie, któ­rzy są eks­per­ta­mi od poli­ty­ki zagra­nicz­nej, nie mają wąt­pli­wo­ści, że rok 2021 nie jest rokiem 2000” – powiedziała.

reklama

„I wkra­cza­my w nową erę, w któ­rej zagro­że­nia dla nasze­go naro­du przy­bie­ra­ją wie­le form. Wli­cza­jąc w to groź­bę prze­ję­cia wła­dzy przez auto­kra­cje i wywie­ra­nia ogrom­nych wpły­wów na całym świe­cie” – powie­dział Harris.

W dal­szej czę­ści wywia­du wyja­śni­ła swój wcze­śniej­szy komen­tarz, mówiąc, że ist­nie­je potrze­ba „wal­ki o inte­gral­ność naszej demokracji”.

Har­ris odmó­wi­ła rów­nież wzię­cia jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za klę­skę zwią­za­ną z wyco­fy­wa­niem się wojsk USA z Afga­ni­sta­nu w sierp­niu,  obwi­nia­jąc… admi­ni­stra­cję Trum­pa o zawar­cie poro­zu­mie­nia z talibami.

Powie­dzia­ła, nato­miast że ​​„w peł­ni popar­ła” decy­zję pre­zy­den­ta Bide­na o zakoń­cze­niu 20-let­niej woj­ny w Afga­ni­sta­nie przez usu­nię­cie wojsk amerykańskich.