W całej Kana­dzie  zachę­ca się miesz­kań­ców do oglą­da­nia trans­mi­sji na żywo z  poka­zów sztucz­nych ogni lub imprez na świe­żym powietrzu.

Syl­we­ster zbie­ga się z falą rekor­do­wych codzien­nych przy­pad­ków COVID-19 napę­dza­nych przez szyb­ko roz­wi­ja­ją­cy się wariant Omicron.

Naj­więk­sze mia­sto Kana­dy witać będzie nowy rok na Nathan Phil­lips Squ­are, ale w try­bie onli­ne. Trans­mi­sja  będzie zawie­rać nagra­ne wcze­śniej wystę­py z  klu­bów muzycz­nych Toronto.

„Tego­rocz­ny pro­gram pozwa­la miesz­kań­com Toron­to bez­piecz­nie cie­szyć się przyj­ściem Nowe­go Roku w domu, poma­ga­jąc chro­nić innych przed roz­prze­strze­nia­niem się COVID-19” – sti­wer­dza mia­sto w komunikacie.

Cho­ciaż w tym roku na Nathan Phil­lips Squ­are ani na wie­ży CN nie będzie fajer­wer­ków, „poka­zy fajer­wer­ków na dużej wyso­ko­ści” odbę­dą się na nabrze­żu Toron­to i będą widocz­ne z dowol­ne­go miej­sca z wido­kiem na jezio­ro Ontario.

Mia­sto Mis­sis­sau­ga idzie jesz­cze dalej ze swo­imi środ­ka­mi bez­pie­czeń­stwa, odwo­łu­jąc wszyst­kie impre­zy orga­ni­zo­wa­ne na Cele­bra­tion Squ­are w tym fajerwerki.

„To była napraw­dę trud­na decy­zja, ale abso­lut­nie koniecz­na, aby zapew­nić naszym miesz­kań­com bez­pie­czeń­stwo” – powie­dzia­ła Jodi Robil­los, komi­sarz ds. społeczności.

Lodo­wi­sko przed ratu­szem będzie jed­nak otwar­te do godzi­ny 23:00, a na miej­scu będą sto­iska z jedzeniem.

Quebec uczci syl­we­stra nową godzi­ną poli­cyj­ną od 22 do 5 rano, któ­ra ma obo­wią­zy­wać na czas nie­okre­ślo­ny. Pry­wat­ne spo­tka­nia w pomiesz­cze­niach są zaka­za­ne, a restau­ra­cje ofe­ru­ją wyłącz­nie dania na wynos. W Sta­rym Por­cie w Mont­re­alu nie będzie uro­czy­sto­ści ani fajerwerków.

„Uni­ka­nie zgro­ma­dzeń w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa   jest naszym prio­ry­te­tem” – stwier­dził port w tweecie.