Kana­da powie­dzia­ła Sta­nom Zjed­no­czo­nym, że jest chęt­na do pomo­cy z poten­cjal­ny­mi środ­ka­mi odstra­sza­ją­cy­mi wobec Rosji,  w celu deeska­la­cji kry­zy­su na Ukra­inie, dowie­dzia­ła się CBC News.

Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Méla­nie Joly spo­tka­ła się 31 grud­nia z sekre­ta­rzem sta­nu USA Anto­ny Blin­ke­nem, i zło­ży­ła ofer­tę w tej sprawie.

W Gene­wie toczą się dwu­stron­ne roz­mo­wy mię­dzy Rosją a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi doty­czą­ce trwa­ją­cej pra­wie osiem lat woj­ny na Ukra­inie. Waszyng­ton współ­pra­cu­je z sojusz­ni­ka­mi, w tym z Kana­dą, aby powstrzy­mać Rosję przed inwa­zją na Ukra­inę. Bli­sko 100 tys. rosyj­skich żoł­nie­rzy sta­cjo­nu­je w pobli­żu wschod­niej gra­ni­cy Ukrainy.

New York Times dono­si, że admi­ni­stra­cja Bide­na i jej sojusz­ni­cy przy­go­to­wu­ją nowe moż­li­we sank­cje wobec Rosji, aby spró­bo­wać zła­go­dzić sytu­ację. Sank­cje mogły­by zostać nało­żo­ne w cią­gu kil­ku godzin, gdy­by Rosja doko­na­ła inwa­zji na Ukrainę.

Sank­cje mogą obej­mo­wać odcię­cie naj­więk­szych rosyj­skich insty­tu­cji finan­so­wych od glo­bal­nych trans­ak­cji, nało­że­nie embar­ga na nie­któ­re ame­ry­kań­skie tech­no­lo­gie, a nawet uzbro­je­nie powstań­ców na Ukra­inie, poda­ła gazeta.

Blin­ken powie­dział, że  Kreml stoi przed dwie­ma opcjami.

„Ist­nie­je ścież­ka dia­lo­gu i dyplo­ma­cji, aby spró­bo­wać roz­wią­zać nie­któ­re z tych róż­nic i unik­nąć kon­fron­ta­cji” – powie­dział Blin­ken w roz­mo­wie z CNN Sun­day. „Dru­gą ścież­ką jest kon­fron­ta­cja i ogrom­ne kon­se­kwen­cje dla Rosji, jeśli podej­mie ona agre­sję na Ukrainę”.

 

Kana­da sku­pi­ła się na współ­pra­cy z kra­ja­mi o podob­nych poglą­dach w celu zasto­so­wa­nia środ­ków eko­no­micz­nych i dyplo­ma­tycz­nych w celu deeska­la­cji kon­flik­tu. Ale Joly powie­dzia­ła rów­nież publicz­nie, że uży­je „wszel­kich nie­zbęd­nych środ­ków”, aby powstrzy­mać „rosyj­skie zagro­że­nie”, podał w zeszłym mie­sią­cu Natio­nal Post.

Kana­da jest jed­nym z naj­więk­szych sojusz­ni­ków Ukra­iny i pier­wot­nie spon­so­ro­wa­ła sta­ra­nia Ukra­iny o wstą­pie­nie do NATO.

Rosja doma­ga się od NATO nowych gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa, w tym odmo­wy człon­ko­stwa Ukra­inie i wstrzy­ma­nia roz­miesz­cza­nia wojsk w Euro­pie Wschodniej.

Moskwa stwier­dzi­ła, że ​​jest to nie­zbęd­ny waru­nek obni­że­nia napię­cia i zaże­gna­nia kry­zy­su na Ukrainie.

NATO i USA już zapo­wie­dzia­ły, że nie wyślą wojsk w celu obro­ny Ukra­iny w przy­pad­ku inwazji.

Kana­da zasy­gna­li­zo­wa­ła, że ​​może być otwar­ta na roz­sze­rze­nie swo­ich ope­ra­cji na Ukra­inie i wkład Kana­dyj­skich Sił Zbroj­nych w kam­pa­nię odstra­sza­nia NATO prze­ciw­ko Rosji.