Wyróż­nie­nia otrzy­ma­li pił­karz Jerzy Dudek, muzyk Ryszard Brą­czek i dzia­łacz spo­łecz­ny z Kana­dy Grze­gorz Waśniewski.

Meda­le św. Bra­ta Alber­ta przy­zna­wa­ne są od 1997 roku przez Fun­da­cję im. św. Bra­ta Alber­ta z Radwa­no­wic za nie­sie­nie pomo­cy oso­bom niepełnosprawnym.

Jak gło­si komu­ni­kat kapi­tu­ły, w tym roku posta­no­wio­no uho­no­ro­wać Jerze­go Dud­ka za dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną oraz orga­ni­zo­wa­nie tur­nie­jów na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, pod­opiecz­nych, m.in. Fun­da­cji “Alma Spei” oraz Fun­da­cji im. Bra­ta Alber­ta, Grze­go­rza Waśniew­skie­go za wie­lo­let­nią dzia­łal­ność spo­łecz­ną i cha­ry­ta­tyw­ną oraz za orga­ni­zo­wa­nie kwest na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych w Kana­dzie oraz Ryszar­da Brącz­ka za wie­lo­let­nią dzia­łal­ność spo­łecz­ną i udział w kon­cer­tach cha­ry­ta­tyw­nych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych i potrzebujących.

Jerzy Dudek jest jed­nym z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych, roz­po­zna­wa­nych i darzo­nych sym­pa­tią pol­skich pił­ka­rzy. “Cha­rak­ter Jerze­go Dud­ka ukształ­to­wa­ło nie­pod­da­wa­nie się mimo prze­ciw­no­ści losu oraz dom o tra­dy­cyj­nych war­to­ściach, z któ­re­go wyniósł sza­cu­nek do pra­cy. Posta­wa ta pro­cen­to­wa­ła póź­niej w klu­bach i na boisku” — czy­ta­my w udo­stęp­nio­nym przez Fun­da­cję im. św. Bra­ta Alber­ta życio­ry­sie spor­tow­ca, któ­ry jesz­cze pod­czas gry w Realu Madryt zaan­ga­żo­wał się wraz z kole­ga­mi z dru­ży­ny w akcję Szla­chet­na Paczka.
Pił­karz zało­żył fun­da­cję “Dobry Start — sport przy­szło­ścią”, któ­rej celem jest pro­mo­cja spor­tu poprzez budo­wa­nie boisk i wspie­ra­nie wyda­rzeń spor­to­wych. “Pan Jerzy bar­dzo wspie­rał róż­ne­go rodza­ju dzia­ła­nia cha­ry­ta­tyw­ne. W wie­lu uczest­ni­czy do dziś” — opi­su­je kapi­tu­ła meda­lu. Orga­ni­zo­wał pomoc dla Fun­da­cji “Alma Spei” pro­wa­dzą­cej w Kra­ko­wie hospi­cjum dzie­cię­ce oraz aktyw­nie dzia­łał na rzecz sto­wa­rzy­sze­nia SIEMACHA. Od wie­lu lat wspie­ra rów­nież oso­by nie­peł­no­spraw­ne inte­lek­tu­al­nie z Fun­da­cji im. św. Bra­ta Alber­ta. Był amba­sa­do­rem orga­ni­zo­wa­nych w Kra­ko­wie Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży 2016.

Reklama

- Grze­gorz Waśniew­ski to barw­na postać — mówił o kolej­nym z lau­re­atów ks. Tade­usz Isa­ko­wicz-Zale­ski. Dzia­ła­ją­cy w Kana­dzie spo­łecz­nik pocho­dzi z War­mii, a jego ojciec Boni­fa­cy był w cza­sach sta­li­now­skich więź­niem poli­tycz­nym. — W 1972 r. Grze­gorz otrzy­mał wezwa­nie do woj­ska. Ze wzglę­du na swo­je prze­ko­na­nia odmó­wił służ­by woj­sko­wej, za co ska­za­ny został na 3 lata wię­zie­nia. Karę odby­wał w wię­zie­niu w Olsz­ty­nie, w tym samym, co jego ojciec — opo­wia­dał pre­zes radwa­no­wic­kiej fundacji.

Lau­re­at meda­lu po ślu­bie wyje­chał z żoną do jej rodzi­ny w Kana­dzie. Od prze­szło 40 lat miesz­ka w mie­ście Guelph w pro­win­cji Onta­rio. Jest tam aktyw­nym dzia­ła­czem polo­nij­nym i spo­łecz­nym. W 2008 roku zało­żył Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go “Orzeł Strze­lec­ki”, któ­re­go do dziś jest komen­dan­tem. Sto­wa­rzy­sze­nie to podej­mu­je wie­le akcji patrio­tycz­nych i spo­łecz­nych wśród Polo­nii kana­dyj­skiej. Dba o pamięć o żoł­nier­zach “Błę­kit­nej Armii” Józe­fa Hal­le­ra, pocho­wa­nych na jedy­nym pol­skim cmen­ta­rzu woj­sko­wym, leżą­cym nie­da­le­ko wodo­spa­du Niagara.

Od kil­ku­na­stu lat Grze­gorz Waśniew­ski wspie­ra rów­nież ogól­no­pol­ską Fun­da­cję im. św. Bra­ta Alber­ta, orga­ni­zu­jąc sta­łe kwe­sty i kier­masz na rzecz jej nie­peł­no­spraw­nych pod­opiecz­nych. Pro­mu­je tak­że ich ręko­dzie­ło i pra­ce arty­stycz­ne. Jest przez wszyst­kich nazy­wa­ny “Mar­szał­kiem”, gdyż na spo­tka­niach w kra­ju i za gra­ni­cą wystę­pu­je w mun­du­rze legio­no­wym. Na uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych odgry­wa też rolę Józe­fa Piłsudskiego.

Ryszard Brą­czek jest kra­ko­wia­ni­nem, któ­ry wraz z Lidią Jazgar stwo­rzył zespół muzycz­ny “Gali­cja”. Jest auto­rem muzy­ki i tek­stów pio­se­nek gru­py, któ­ra ist­nie­je do dziś, kon­cer­tu­je z powo­dze­niem w kra­ju i za gra­ni­cą, a nie­daw­no obcho­dzi­ła 35-lecie dzia­łal­no­ści. Muzyk współ­pra­cu­je przy wie­lu pro­jek­tach, two­rząc muzy­kę teatral­ną i fil­mo­wą, czy zwią­za­ną z sacrum. Od wie­lu lat wspól­nie z Lidią Jazgar kon­cer­tu­je cha­ry­ta­tyw­nie na rzecz osób naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. War­to wymie­nić sta­łą arty­stycz­ną współ­pra­cę z Fun­da­cją im. Bra­ta Alber­ta, Hospi­cjum św. Łaza­rza, Szpi­ta­lem Dzie­cię­cym w Pro­ko­ci­miu czy Wolon­ta­ria­tem św. Eliasza.

W roku 1997, jako pierw­szy, medal otrzy­mał kard. Fran­ci­szek Machar­ski. Wśród lau­re­atów są duchow­ni, rzecz­ni­cy praw oby­wa­tel­skich, akto­rzy, pio­sen­ka­rze, spor­tow­cy podróż­nik i polar­nik, restau­ra­tor oraz kompozytor.

Medal, przed­sta­wia­ją­cy św. Bra­ta Alber­ta przy­tu­la­ją­ce­go dzie­ci, zapro­jek­to­wa­ny został przez Krzysz­to­fa Sie­praw­skie­go, miesz­kań­ca Schro­ni­ska dla Nie­peł­no­spraw­nych Fun­da­cji im. Bra­ta Alber­ta w Radwanowicach.

Wrę­cze­nie wyróż­nień odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 28 mar­ca w trak­cie 22. Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Twór­czo­ści Teatral­no-Muzycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie “Alber­tia­na 2021”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję im. św. Bra­ta Alber­ta oraz Fun­da­cję Anny Dym­nej “Mimo Wszystko”.

https://info.wiara.pl/

Gra­tu­lu­je­my nasze­mu spon­so­ro­wi i auto­ro­wi! — red. Gońca