Nie­daw­no pod­su­mo­wa­łem mija­ją­cy rok w real esta­te. Było on zde­cy­do­wa­nie inny niż wie­le poprzed­nich. Dziś spró­bu­ję prze­wi­dzieć jaki będzie nad­cho­dzą­cy rok. Zastrze­gam, że nie mam „szkla­nej kuli”. Moje prze­wi­dy­wa­nia opie­ra­ją się wyłącz­nie na moim wła­snym doświad­cze­niu i zdro­wym roz­sąd­ku. Oczy­wi­ście, wszel­kie pro­gno­zy bazu­ją na tym, że nie dotknie nas jakiś ogól­no­świa­to­wy kata­klizm czy kolej­na pandemia.

        Zde­cy­do­wa­nie rok 2022 będzie kolej­nym rokiem pod wpły­wem COVID-19. Pan­de­mia dotknę­ła wszyst­kie gałę­zie eko­no­mii, ale w sto­sun­ku do real esta­te oka­za­ła się bar­dzo łaska­wa. Rynek nie­ru­cho­mo­ści został uzna­ny za „esen­tial busi­ness” — i gdy­by nie brak „towa­ru”,  moż­na by powie­dzieć, że biz­nes będzie kwitł. Nie­ste­ty, wyraź­nie odczu­wal­ny brak nie­ru­cho­mo­ści ofe­ro­wa­nych na sprze­daż będzie nadal odczuwalny.

        Przy­czy­ny bra­ków pozo­sta­ną te same:

reklama

•     mała podaż – duży popyt

•     bar­dzo tanie pie­nią­dze – opro­cen­to­wa­nia poni­żej 2% i niż­sze niż fak­tycz­na inflacja

•  oba­wa przed „mega infla­tion” pozo­sta­nie — a przy tak ogrom­nych pla­no­wa­nych defi­cy­tach pie­niądz musi stra­cić na war­to­ści, co zachę­ca do inwe­sto­wa­nia w domy i ziemię

•     napływ imi­gra­cji zwięk­szy się w przy­szłym roku, bo wie­le podań zosta­ło wstrzy­ma­nych ze wzglę­du na COVID-19, ale rząd będzie zała­twiał poda­nia w tem­pie przyśpieszonym

•     z napły­wem imi­gra­cji wią­że się napływ kapi­ta­łu, któ­ry naj­chęt­niej jest inwe­sto­wa­ny w nie­ru­cho­mo­ści. Głów­ny obec­nie napływ to Chi­ny i Indie — i to widać gołym okiem (wystar­czy się rozejrzeć).

        W 2022 roku nale­ży się spo­dzie­wać dal­sze­go wzro­stu cen. O przy­czy­nach wspo­mnia­łem wcze­śniej, ale jeśli miał­bym się bawić w pro­ro­ka, to ceny domów na tere­nie GTA wzro­sną, moim zda­niem, o dal­sze 10–15%, a poza GTA (Guelph, St. Catha­ri­nes, Bar­rie, itd.) nawet do 20%. Con­do apart­ments podro­że­ją o 5–10%.

        To będzie rok lep­szy dla con­do mar­ket, niż mija­ją­cy 2021 — z paru powodów:

•     ren­tal mar­ket – popra­wi się, bo zaczy­na­my przy­zwy­cza­jać się do życia w pan­de­mii i wię­cej ludzi prze­sta­je pani­ko­wać i oba­wiać się miesz­ka­nia w sku­pi­skach, jaki­mi są kondominia

•     Będzie wię­cej inwe­sto­rów, któ­rych nie stać na kup­no domu, ale stać na kup­no miesz­ka­nia na wynajem

        •     rynek AirBnB powo­li wra­ca do życia.

        Rynek kon­do­mi­niów zaczął się powo­li odbi­jać się od dna w poło­wie 2021 roku i wra­ca do nor­mal­no­ści. Ponie­waż domy i town­ho­usy są prak­tycz­nie poza zasię­giem mło­dych — to con­dos ruszy­ły ponow­nie jako jedy­na alternatywa.

        * Pre-Con­struc­tion – miesz­ka­nia z pla­nów. Ceny w 2021 doszły w Toron­to do pozio­mu $1,200 — $1,800 za sto­pę. Jest to dro­żej niż za sto­pę tego, co moż­na kupić na tak zwa­nym re-sale mar­ket. Dewe­lo­pe­rzy mają spo­ry pro­blem, bo wie­le pro­jek­tów jest już w poło­wie sprze­da­nych i by były one budo­wa­ne, potrzeb­ne są kolej­ne trans­ak­cje. Moim zda­niem, ostat­nią rze­czą, któ­rą robią dewe­lo­pe­rzy to obniż­ki cen! Ale nale­ży się spo­dzie­wać bonu­sów. Może się oka­zać, że par­kin­gi ponow­nie będą free lub za poło­wę ceny. W chwi­li obec­nej w Toron­to kosz­tu­ją zwy­kle $50–75 tysię­cy. To samo może stać się z loc­kers czy inny­mi zachętami.

        * Sytu­acja z re-sale. Obec­nie posia­da­nie domu sta­je się luk­su­sem, na któ­ry będzie stać coraz mniej osób.  A rynek conos wró­ci do łask — jak tyl­ko prze­sta­nie­my pod­da­wać się pani­ce sia­nej przez “spe­cja­li­stów” publi­ku­ją­cych w social media.

        W 2022 nadal będzie trwał exo­dus z GTA do mniej­szych miast. Zarów­no będą to „baby boomers”, ale tak­że wykształ­ce­ni ludzie wol­nych zawo­dów, mogą­cy pra­co­wać z domu.

        Zde­cy­do­wa­nie wciąż nie będzie to rynek kupu­ją­cych, a tym bar­dziej nie dla kupu­ją­cych po raz pierw­szy. Jeśli muszą oni liczyć tyl­ko na sie­bie – wybo­rem będzie con­do albo dom za mia­stem. To, co ja bym też suge­ro­wał, to zwró­ce­nie uwa­gi na domy z dru­gim apar­ta­men­tem. Będą one bar­dzo poszu­ki­wa­ne, bo wie­le osób zaczy­na doce­niać takie roz­wią­za­nie. Tak dla przy­po­mnie­nia — base­ment apar­ta­ment wyna­ję­ty za $1,500 pozwa­la pokryć kosz­ty $300,000 pożycz­ki hipotecznej.

        Jestem pewien, że bar­dzo powszech­ny sta­nie się ruch budow­la­ny.  Mia­sto się zagęsz­cza i pomi­mo, że część ludzi wypro­wa­dzi się z GTA, pew­ne jest, że nowa imi­gra­cja raczej pozo­sta­nie w dużym mie­ście — przy­naj­mniej przez jed­ną generację.

        Ponie­waż bra­ku­je tere­nów, a styl życia się zmie­nia, już wkrót­ce w nowo powsta­ją­cych domach domi­no­wać będą nastę­pu­ją­ce trendy:

•     mniej­sze, ale lepiej wypo­sa­żo­ne domy

•     secon­da­ry apartament

•     biu­ro domowe

•     modern design

•     więk­sza ilość łazienek

•     wykoń­czo­ny base­ment z osob­nym wejściem

•     domy wielopokoleniowe

•     mini­mal­ne ogródki

•     rooftop terrases

        Zmo­rą 2022 (podob­nie jak było w tym roku) będą też Mul­ti­ple Offers Situ­ations. Na jeden dom obec­nie potra­fi być 5–20 albo wię­cej chęt­nych. Dla agen­ta, któ­ry ma listing i dla sprze­da­ją­cych jest to wyma­rzo­na sytu­acja, ale dla kupu­ją­cych i ich agen­ta to ogrom­ny stres. Nie tyl­ko dla­te­go, że potrze­ba cza­su, by zna­leźć odpo­wied­ni dom, ale  jesz­cze potrze­ba bar­dzo dużo szczę­ścia i „głe­bo­kich kie­sze­ni”, by ten dom kupić.

        By zwiek­szyć swo­ją szan­sę, trze­ba być przy­go­to­wa­nym do zło­że­nia ofer­ty bez warun­ków, Czy­li war­to zadbać o mort­ga­ge pre-appro­val lub współ­pra­cę z super spraw­nym mort­ga­ge bro­ker. Tym, któ­rzy boją się kupo­wa­nia „kota w wor­ku” przy­po­mi­nam, że moż­na zro­bić „pre — sale home inspec­tion” przed zło­że­niem ofer­ty. Takie roz­wią­za­nie sta­je się coraz bar­dziej powszech­ne, ale moim zda­niem nie jest koniecz­ne w każ­dym przy­pad­ku.  To powin­no zale­żeć od kon­kret­ne­go domu i jego sta­nu, któ­ry agent z doświad­cze­niem będzie mógł wstęp­nie ocenić.

        Ponie­waż tydzień temu skła­da­łem Pań­stwu życze­nia świą­tecz­ne od całej mojej rodzi­ny i agen­tów Doma­tor Team, teraz życzę Pań­stwu wszel­kiej pomyśl­no­ści w Nowym Roku w imie­niu zało­gi Radia 7 Toron­to — Aga­ty, Olym­pii, Kasi, Agniesz­ki, Tom­ka i Zbyszka.

Pozdra­wiam,

Maciek Cza­pliń­ski

905 278 0007