W czwar­tek Sąd Naj­wyż­szy USA zablo­ko­wał wymóg szcze­pień lub testów pre­zy­den­ta Joe Bide­na skie­ro­wa­ny do dużych firm, ale zezwo­lił na wpro­wa­dze­nie w życie naka­zu doty­czą­ce­go szcze­pień dla nie­któ­rych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia w całym kraju.

Zamra­ża­jąc opi­nię sądu niż­szej instan­cji, któ­ra pozwo­li­ła na wej­ście w życie roz­po­rzą­dze­nia , sąd uznał, że Admi­ni­stra­cja prze­kro­czy­ła swo­je upraw­nie­nia, wyda­jąc tak dale­ko idą­cą dyrek­ty­wę, któ­ra mia­ła­by wpływ na milio­ny pracowników.

;
„Cho­ciaż Kon­gres bez­spor­nie dał OSHA upraw­nie­nia do regu­lo­wa­nia zagro­żeń zawo­do­wych, nie dał tej agen­cji upraw­nień do szer­sze­go regu­lo­wa­nia zdro­wia publicz­ne­go. Wyma­ga­jąc szcze­pień od 84 milio­nów Ame­ry­ka­nów,  tyl­ko dla­te­go, że pra­cu­ją dla pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych ponad 100 pra­cow­ni­ków, z pew­no­ścią nale­ży do tej dru­giej kate­go­rii” – stwier­dza opi­nia sądu.

reklama

Sąd zezwo­lił na wej­ście w życie poli­ty­ki szcze­pień wpro­wa­dzo­nej w listo­pa­dzie przez ame­ry­kań­ski Depar­ta­ment Zdro­wia i Cen­tra Usług Spo­łecz­nych ds. Medi­ca­re i Medi­ca­id, któ­ra wyma­ga szcze­pion­ki Covid-19 dla nie­któ­rych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia w szpi­ta­lach, domach opie­ki i inne pla­ców­ki uczest­ni­czą­ce w pro­gra­mach Medi­ca­re i Medicaid.

Według rzą­do­wych sza­cun­ków nakaz ten doty­czy ponad 10,3 milio­na pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Pra­cow­ni­cy obję­ci byli pier­wot­nie zobo­wią­za­ni do otrzy­ma­nia pierw­szej daw­ki do 6 grud­nia, a nakaz  zezwa­la na pew­ne zwol­nie­nia reli­gij­ne i medyczne.