Ukra­ina ma wła­sne­go sate­li­tę obser­wa­cyj­ne­go, Polska…

Ukra­iń­ski sate­li­ta Sicz‑2–30 został wystrze­lo­ny na przy­ląd­ku Cana­ve­ral przy pomo­cy rakie­ty nośnej Fal­con 9, fir­my Spa­ce X – dono­si kore­spon­dent Ukrin­form.

Rakie­ta Fal­con 9 fir­my Spa­ceX wyko­na­ła swo­ją pierw­szą misję w ramach pro­gra­mu Smal­l­Sat Ride­sha­re Pro­gram, w któ­rym ofe­ru­je się loty rakie­to­we dla dużych grup małych sate­li­tów. W pierw­szej takiej misji nazwa­nej Trans­por­ter 1 na orbi­tę tra­fi­ły 143 ładunki.

Sate­li­ta Sicz‑2–30 został zapro­jek­to­wa­ny w Pań­stwo­wym Biu­rze Pro­jek­tów w Piw­den­nym (Już­no­je) w mie­ście Dni­pro w celu moni­to­ro­wa­nia użyt­ko­wa­nia grun­tów, roślin­no­ści, lasów i zaso­bów wod­nych oraz eli­mi­no­wa­nia skut­ków klęsk żywiołowych.

Reklama

Ponad­to sate­li­ta może pomóc w pozy­ski­wa­niu danych doty­czą­cych two­rze­nia kon­struk­cji inży­nier­skich, ruchu wojsk i stat­ków.  Sate­li­ta waży 180 kg.

Wystrze­le­nie Sich‑2–30 na orbi­tę ziem­ską zapla­no­wa­no na 10 stycz­nia 2022 r., ale następ­nie prze­ło­żo­no na 13 stycznia.

Zdję­cie: SpaceX

za https://www.ukrinform.net/