Przez więk­szość nie­dzie­li kon­wój cię­ża­ró­wek pro­te­sto­wał w Wind­sor prze­ciw­ko obo­wiąz­ko­wym szcze­pie­niom dla kie­row­ców prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę mię­dzy Kana­dą i USA. Pojaz­dy jeź­dzi­ły w kół­ko mię­dzy auto­stra­dą 401, Huron Church Road i Wyan­dot­te Stre­et West nie­da­le­ko Ambas­sa­dor Brid­ge. Miej­sco­wa poli­cja radzi­ła omi­ja­nie tej oko­li­cy, jesli to tyl­ko możliwe.

W pro­te­ście oprócz cię­ża­ró­wek jeź­dzi­ły też vany i inne pojaz­dy. Wie­lu kie­row­ców zawie­si­ło na samo­cho­dach fla­gi kana­dyj­skie i antysz­cze­pion­ko­we trans­pa­ren­ty. Według poli­cji kon­wój cię­ża­ró­wek może pozo­stać w mie­ście do 26 stycz­nia. Potem odje­dzie w kie­run­ku Ottawy.

W nie­dzie­lę po połu­dniu poli­cja infor­mo­wa­ła, że akcja prze­bie­ga spo­koj­nie i nie docho­dzi starć ze służ­ba­mi porząd­ko­wy­mi. Funk­cjo­na­riu­sze moni­to­ro­wa­li sytuację.

Reklama