Van­co­uver Coastal Health poda­ło, że bez­dom­nym i potrze­bu­ją­cym z Kolum­bii Bry­tyj­skiej pro­po­no­wa­no, by zaszcze­pi­li się prze­ciw­ko COVID-19 poda­jąc dane innej oso­by. Za takie szcze­pie­nie się za kogoś, komu naj­wy­raź­niej zale­ża­ło na uzy­ska­niu cer­ty­fi­ka­tu szcze­pie­nia, ofe­ro­wa­no im pie­nią­dze. Agen­cja zdro­wia potę­pi­ła takie zacho­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie do wła­snych celów osób w trud­nej sytu­acji życio­wej. Ostrze­gła, że kolej­ne donie­sie­nia o takim pro­ce­de­rze będą prze­ka­zy­wa­ne na policję.

W grud­niu przed­sta­wi­cie­le agen­cji ochro­ny zdro­wia mówi­li, że poświad­cze­nia szcze­pień wpro­wa­dza­ne do pro­win­cyj­ne­go reje­stru, któ­re budzą podej­rze­nia, są zgła­sza­ne na poli­cję. RCMP poda­wa­ło, że nie otrzy­ma­ło zgło­szeń doty­czą­cych pro­po­no­wa­nia bez­dom­nych szcze­pie­nia się za kogoś za wynagrodzeniem.

Lin­da Pires-Relvas, pie­lę­gniar­ka z Edmon­ton pra­cu­ją­ca w Boy­le Stre­et Com­mu­ni­ty Servi­ces, któ­re poma­ga oso­bom bez­dom­nym, mówi, że kobie­ta korzy­sta­ją­ca z usług socjal­nych opo­wia­da­ła jej o takiej pro­po­zy­cji. Ktoś ofe­ro­wał jej 100 dola­rów w zamian za szcze­pie­nie. Kobie­ta doda­ła, że jej zna­jo­mi otrzy­my­wa­li podob­ne ofer­ty i szcze­pi­li się za innych już po kil­ka razy. Pires-Relvas oba­wia się moż­li­wych skut­ków ubocz­nych szcze­pień w przy­pad­ku osób, któ­re przyj­mą zbyt wie­le dawek. Alber­ta Health Servi­ces oświad­czy­ło, że poważ­ne dzia­ła­nia ubocz­ne wystę­pu­ją rzad­ko, ale ryzy­ko rośnie, gdy daw­ki są przyj­mo­wa­ne w krót­kim odstę­pie czasu.

Reklama

Poli­cja z Edmon­ton potwier­dza, że pro­wa­dzi docho­dze­nie w tej spra­wie. Pierw­sze donie­sie­nia o pła­ce­niu za szcze­pie­nia poja­wi­ły się na począt­ku roku.

Pod­czas szcze­pie­nia oso­ba szcze­pio­na musi przed­sta­wić dowód toż­sa­mo­ści. A Alber­cie uzna­wa­ne są: numer pro­win­cyj­ne­go ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go, pra­wo jaz­dy, numer SIN, świa­dec­two uro­dze­nia lub pasz­port. Jeśli dana oso­ba nie posia­da żad­ne­go z wymie­nio­nych doku­men­tów, mogą być sto­so­wa­ne inne metody.