Rząd Nowej Szko­cji „zabra­nia” wszyst­kim miesz­kań­com prze­ka­zy­wa­nia daro­wizn lub uczest­ni­cze­nia w kon­wo­ju wol­no­ści wyda­jąc nad­zwy­czaj­ną dyrek­ty­wę.   Nowa Szko­cja, zamiesz­ka­na przez pra­wie milion Kana­dyj­czy­ków, wyda­ła pole­ce­nie w ramach „ogło­szo­ne­go już wcze­śniej sta­nu wyjąt­ko­we­go”, unie­moż­li­wia­jąc miesz­kań­com w jaki­kol­wiek spo­sób wspie­ra­nia lub udzia­łu w “kon­wo­ju wolności”.

Od 28 stycz­nia  Nowej Szko­cji nie wol­no prze­ka­zy­wać daro­wizn na rzecz Kon­wo­ju ani w nim uczestniczyć.

tutaj doku­ment

Zarzą­dze­nie sta­no­wi, że „wszel­kim oso­bom zabra­nia się zatrzy­my­wa­nia, par­ko­wa­nia, obsłu­gi pojaz­du lub umiesz­cza­nia jakich­kol­wiek przed­mio­tów w taki spo­sób, aby spo­wo­do­wać lub przy­czy­nić się do czę­ścio­wej lub cał­ko­wi­tej blo­ka­dy nor­mal­ne­go toku ruchu pojaz­dów na dro­dze, uli­cy lub auto­stra­dy w prowincji”.

Stro­na GoFund­Me kon­wo­ju wol­no­ści pozy­ska­ła pra­wie 9 milio­nów dola­rów daro­wizn od 110 000 indy­wi­du­al­nych darczyńców.